Kategoria: Tag:

Aksjologia postępowania w sprawach nieletnich – obecny stan prawny i perspektywy zmian

red. Paweł Kobes

Legnica 2014,
s. 134,
ISBN 978-83-61389-38-5

Opracowania zebrane w niniejszej publikacji prezentują różne spojrzenia na problem postępowania z nieletnimi wykazującymi przejawy demoralizacji, ponieważ omawiane zagadnienie ma charakter złożony i z tego względu wymaga nie tylko analizy prawnej, ale również psychologicznej, pedagogicznej i socjologicznej.

49,00 

red. Paweł Kobes

Problem demoralizacji i przestępczości nieletnich jest zagadnieniem rozpoznawanym w doktrynie i orzecznictwie sądowym. Wciąż jednak toczy się dyskusja nad zmianami w zakresie postępowania z nieletnimi, gdyż obecnie obowiązujące rozwiązania w tym zakresie nie w pełni wychodzą naprzeciw wyzwaniom dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Opracowania zebrane w niniejszej publikacji prezentują różne spojrzenia na problem postępowania z nieletnimi wykazującymi przejawy demoralizacji, ponieważ omawiane zagadnienie ma charakter złożony i z tego względu wymaga nie tylko analizy prawnej, ale również psychologicznej, pedagogicznej i socjologicznej.

Książka składa się z trzech bloków tematycznych: „Postępowanie z nieletnimi w Polsce a prawo i praktyka”, „Reformy postępowania z nieletnimi w Polsce” i „Postępowanie z nieletnimi w wybranych systemach prawnych”. W pierwszym bloku tematycznym znalazły się opracowania dotyczące analizy obecnego stanu prawnego w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich na gruncie prawa polskiego. Drugi blok tematyczny obejmuje zagadnienia dotyczące dyskusji wokół reformy postępowania z nieletnimi uwzględniające postulaty zmian ustawodawczych w tym zakresie. Z kolei trzeci blok tematyczny zawiera opracowania dotykające problemów postępowania z nieletnimi występujących w: Niemczech, Rumunii, Turcji, krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, będący niejako porównaniem z systemem prawa polskiego. Warto w tym kontekście zaznaczyć, że niektóre z tych artykułów ukazują szeroki kontekst społeczny i polityczny, który stanowi tło do problematyki nieletnich i bez którego trudno byłoby zrozumieć specyfikę reagowania na zachowania nieletnich w tych krajach, co z polskiego punktu widzenia wydaje się być bardzo ciekawe, gdyż wiele kwestii stanowi pewne nowe odkrycie poznawcze. Dotyczy to przede wszystkim przestępczości w Rumunii, Turcji i na Bliskim Wschodzie. Interesujące są również opracowania dwóch autorów niemieckich pokazujących miejscami nieco odmienny, przeciwstawny punkt widzenia na problem przeciwdziałania przestępczości nieletnich w Polsce. Na podkreślenie zasługuje również to, że autorzy w opisach różnych systemów prawnych posługują się różną siatką pojęć lub różnymi ich znaczeniami w kontekście opisywania najmłodszej części społeczeństwa. Publikacja adresowana jest przede wszystkim do osób zajmujących się zapobieganiem i przeciwdziałaniem demoralizacji i przestępczości nieletnich, jak również studentów prawa, pedagogiki resocjalizacyjnej, a także do innych osób, którym bliski jest problem postępowania z nieletnimi.

Legnica 2014,
s. 134,
ISBN 978-83-61389-38-5