Kategoria:

Bezpieczeństwo w komunikacji publicznej i transporcie

Jerzy Buczko
Legnica 2017
Objętość: 220 str.
ISBN: 978-83-61389-43-9

Celem niniejszej monografii jest systemowe ukazanie metod i środków wykorzystywanych w komunikacji i transporcie drogowym, kolejowym, lotniczym i wodnym dla osiągnięcia lub utrzymania określonego stanu bezpieczeństwa. Prezentowane problemy ukazują zasadnicze obszary i kierunki podjętych działań w badanych gałęziach komunikacji publicznej i transportu. Przeprowadzona analiza systemowa pozwoliła na opisanie poszczególnych elementów bezpieczeństwa w systemach ochrony omawianych gałęzi komunikacji i transportu.

 

Jerzy Buczko

Celem niniejszej monografii jest systemowe ukazanie metod i środków wykorzystywanych w komunikacji i transporcie drogowym, kolejowym, lotniczym i wodnym dla osiągnięcia lub utrzymania określonego stanu bezpieczeństwa. Prezentowane problemy ukazują zasadnicze obszary i kierunki podjętych działań w badanych gałęziach komunikacji publicznej i transportu. Przeprowadzona analiza systemowa pozwoliła na opisanie poszczególnych elementów bezpieczeństwa w systemach ochrony omawianych gałęzi komunikacji i transportu.
Wspomniane systemy są pewnymi całościami składającymi się ze zbioru elementów, do których między innymi można zaliczyć środowisko bezpieczeństwa, normy prawne, instytucje czy szczegółowe formy ochrony zapewniające osiągnięcie określonego stanu bezpieczeństwa i relacji między nimi.
Układ monografii został podyktowany przejrzystością prezentowanego materiału oraz użytecznością w procesie dydaktycznym. Ze względu na obszerność problematyki treści merytoryczne opracowania stanowią syntezę wybranych obszarów działań praktycznych podejmowanych z uwagi na bezpieczeństwo w komunikacji publicznej i transporcie. Prezentowane treści zostały podzielone i ujęte w pięciu rozdziałach. Cztery pierwsze dotyczą bezpieczeństwa w komunikacji powszechnej i transporcie: drogowym (rozdział I), kolejowym (rozdział II), powietrznym (rozdział III), wodnym (rozdział IV).
Każdy powyższy rozdział rozpoczyna się od przedstawienia regulacji prawnych w ujęciu międzynarodowym i krajowym oraz omówienia kompetencji wybranych instytucji w zakresie bezpieczeństwa. Następnie przedstawione są praktyczne działania z punktu widzenia bezpieczeństwa przewożonych pasażerów i towarów podejmowane między innymi w zakresie: infrastruktury, metod i środków ochrony, zasad bezpiecznego prowadzenia ruchu, obowiązków pracowników, bezpiecznej eksploatacji, badania wypadków.
W rozdziale piątym dotyczącym zasad przewozu materiałów niebezpiecznych zostały przedstawione wybrane zasady przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym, kolejowym, lotniczym oraz wodnym.
Monografia jest adresowana do szerokiego grona czytelników zajmujących się zawodowo bezpieczeństwem lub zainteresowanych przedstawioną tematyką oraz może być traktowana jako źródło wiedzy dla studentów wyższych uczelni i słuchaczy studiów podyplomowych o specjalnościach związanych z bezpieczeństwem.
Wykorzystana wiedza źródłowa pozyskana została z akt prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego oraz instrukcji, raportów, monografii, publikacji naukowych, materiałów źródłowych publikowanych w internecie.
Monografia jest próbą kompleksowego przedstawienia problematyki bezpieczeństwa komunikacji publicznej i transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i wodnego, która jest rozproszona w wielu publikacjach. Autor ma świadomość, iż wiele kwestii tej wieloaspektowej problematyki zostało przedstawionych w ogólnym zarysie, jednak liczy na to, iż odwołania do szczegółowych źródeł i publikacji pozwolą zainteresowanym pogłębić wiedzę.

Legnica 2017
Objętość: 220 str.
ISBN: 978-83-61389-43-9