Kategoria:

Diagnoza zachowań osobowościowych

Tatiana Senko,

Legnica 2015,
s.190,
ISBN 978-83-61389-86-6

Książka, poświęcona została autorskiej metodzie diagnozowania interakcji międzyludzkich i prezentuje nowatorskie ujęcie autorskiej metody diagnozy zachowań osobowościowych. Metoda ta oparta jest na solidnych naukowych podstawach. Jest ona nie tylko metodą diagnostyczną, ale i szczególnego rodzaju pomocą praktyczną, która nie tylko wspomaga budowanie prawidłowych więzi między dziećmi i dorosłymi oraz między osobami dorosłymi, zapobiega pojawianiu się ich niewłaściwych form, ale również dobrze służy skutecznemu rozwiązywaniu problemów, z którymi ludzie zmagają się na co dzień.

65,10 

Tatiana Senko,

W nowoczesnej psychologii dużo jest informacji, które dają możliwość analizy osobowości oraz zachowań człowieka w różnych sytuacjach życiowych. Pomimo to brakuje konkretnych
materiałów, które:

  • dają możliwości analizy szczegółów związanych z rozwojem zachowania dzieci oraz osób dorosłych,
  • pozwalają analizować różne formy zachowań osobowościowych, które są podstawą interakcji międzyludzkich,
  • dają możliwość zrozumienia, jaką rolę odgrywa środowisko społeczne w tworzeniu względnie stałych przejawów różnych form zachowania osobowościowego oraz różnych etapów rozwoju stosunków między ludźmi,
  • pozwalają ustalić przyczyny zachowań negatywnych i antyspołecznych
  • są podstawą dla opracowania programów terapii psychologiczno-pedagogicznej, które pozwolą pokonać czynniki ryzyka wynikające z wczesnych etapów rozwoju człowieka.

Książka, poświęcona została autorskiej metodzie diagnozowania interakcji międzyludzkich i prezentuje nowatorskie ujęcie autorskiej metody diagnozy zachowań osobowościowych. Metoda ta oparta jest na solidnych naukowych podstawach. Jest ona nie tylko metodą diagnostyczną, ale i szczególnego rodzaju pomocą praktyczną, która nie tylko wspomaga budowanie prawidłowych więzi między dziećmi i dorosłymi oraz między osobami dorosłymi, zapobiega pojawianiu się ich niewłaściwych form, ale również dobrze służy skutecznemu rozwiązywaniu problemów, z którymi ludzie zmagają się na co dzień. W książce tej podaje się nie tylko ogólną charakterystykę tej metody, opisuje się główne pojęcia związane z nią, analizuje się dynamikę współdziałania międzyludzkiego oraz zachowań osobowościowych, ale także prezentuje się możliwości wykorzystania metody oraz różne warianty postępowania interwencyjnego w przypadkach jej praktycznego zastosowania. Wskazuje na przykład na możliwość wykorzystania w takim postępowaniu standaryzowanej obserwacji, samooceny, oceny eksperckiej oraz projekcyjnej metody „masek”, co znacznie zwiększa szansę postawienia diagnozy adekwatnej. Na uwagę zasługuje fakt, iż w materiałach zawartych w książce przedstawiono w bardzo przejrzysty sposób kolejne etapy postępowania diagnostycznego, uwzględniono również jego wskaźniki metodologiczne, które umożliwiają interpretację uzyskanych w jego toku wyników dotyczących diagnozy zachowań osobowościowych w kształceniu psychologów i pedagogów, w relacjach nauczyciela z dziećmi oraz w relacjach rodzinnych. Główny nacisk w książce kładzie się na konieczności konsekwentnego prowadzenia diagnozy osobowości dziecka od wieku przedszkolnego po wiek szkolny i dorosłego, z którym dziecko znajduje się w kontakcie, oraz ich zachowań osobowościowych. Książka składa się ze wstępu i czterech rozdziałów oraz aneksu.
Pierwszy rozdział poświęcony jest metodologicznym podstawom diagnozy zachowań osobowościowych: analizie głównych pojęć, dynamice współdziałania międzyludzkiego oraz charakterystyce zachowania osobowościowego.

W rozdziale drugim książki podana jest charakterystyka metody diagnozy zachowań osobowościowych: typ metody i jej możliwości oraz jej warianty jako obserwacja znormalizowana, samoocena, ocena ekspertów i projekcyjna metoda masek. W dalszej kolejności opisane są możliwości diagnozy realnych i umownych form zachowań osobowościowych, plan badania i zasady analizy wyników przeprowadzonych badań.
W rozdziale trzecim opisano możliwości zastosowania metody diagnozy zachowań osobowościowych w kształceniu przyszłych psychologów i pedagogów, analizuje wyniki wykorzystania poszczególnych wariantów metody, charakteryzuje negatywny stosunek psychologów i pedagogów do siebie jako czynnik strachu studentów przed egzaminem. W dalszej kolejności autorka poddaje analizie formy zachowań osobowościowych uczniów, a ich strach przed egzaminem ujmuje jako rodzaj lęku szkolnego. Opisane są pojęcia i jest podana klasyfikacja lęku i strachu, także charakterystyka podmiotowego i sytuacyjnego uwarunkowania lęku szkolnego i jego objawów, podane są wyniki badań form zachowań osobowościowych uczniów i ich strachu przed egzaminem. Dużo uwagi Autorka poświęca w tym rozdziale książki na analizę zachowań osobowościowych w relacjach „nauczyciel – dziecko trudne”: charakteryzuje pojęcie „trudny uczeń”, typowe cechy trudnego ucznia oraz podaje wyniki analizy interakcji i zachowań osobowościowych w parze nauczyciel – dziecko trudne.

W rozdziale czwartym podane są materiały analizy form zachowań osobowościowych w interakcjach rodzinnych. Autorka przedstawia rodzinę jako instytucję społeczną, o której należy mówić tylko w kontekście rozwoju całego społeczeństwa. Celem takiego ujęcia jest udowodnienie konieczności prowadzenia aktywnej polityki rodzinnej, opierającej się na rezultatach naukowych badań oraz wysoko wykwalifikowanych i przekonujących rekomendacjach praktycznych. W rozdziale tym głęboko określono zachowanie osobowościowe współmałżonków a ich zadowolenie z małżeństwa.
Szczególną uwagę zwraca się w książce na to, jak postępować w procesie terapeutycznym w sposób kompetentny i gwarantujący pozytywne wyniki działań.

Legnica 2015,
s.190,
ISBN 978-83-61389-86-6