Edukacja muzyczna w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Wybrane zagadnienia

Aleksandra Adamska-Osada

Legnica 2020
Objętość: 56 str.
ISBN: 78-83-61389-99-6

43,20 

Aleksandra Adamska-Osada

Do napisania niniejszego opracowania skłoniła Autorkę zarówno potrzeba przywrócenia znaczenia i roli, jaką pełni muzyka w nauczaniu zintegrowanym, jak również obserwacje i doświadczenia wyniesione ze współpracy ze studentami pedagogiki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy w ramach zajęć pod nazwą Edukacja muzyczna z metodyką. Zreformowanie systemu edukacji ewokuje szereg zmian na poziomie pedagogicznego kształcenia wyższego, w przekonaniu Autorki – ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania do nauczania muzyki. Jest to swego rodzaju skrypt metodyczny, ułatwiający poruszanie się w zakresie podstawowych zagadnień muzycznych, ukierunkowujący na zainteresowanie muzyką, pomocny w procesie nauczania zintegrowanego, zachęcający do aktywności muzycznej (śpiew, gra na instrumentach dziecięcych, zabawy rytmicznoruchowe). Zamiarem Autorki jest zwrócenie uwagi na synkretyczny charakter muzyki, stąd propozycje metodyczne nawiązujące do treści różnych dziedzin (edukacji polonistycznej, plastycznej, przyrodniczej). Książka zawiera podstawowe informacje, objaśnienia oraz ćwiczenia i zabawy muzyczne łatwe do zrealizowania zarówno na zajęciach w trakcie studiów pedagogicznych, jak i w przyszłej pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. W nauczaniu najmłodszych zabawy muzyczno-ruchowe, śpiew, gra na instrumentach stanowią nieodzowny element edukacji, dogodny punkt wyjścia do przyswajania wiedzy (z zakresu różnych dziedzin), a zarazem naturalną potrzebę dziecka do wyrażania, ekspresji, przekazywania własnych emocji. Zamieszczone w opracowaniu materiały nutowe, teksty literackie pochodzą z różnych źródeł – są to zarówno pozycje wykazane w bibliografii, jak również materiały autorskie. Materiały, które nie są opatrzone przypisami (przykłady nutowe, fotografie, grafiki) to opracowania własne Autorki. Muzyka ma szczególne znaczenie w nauczaniu najmłodszych – pełni funkcję wzmacniającą proces zintegrowanego nauczania, ułatwia przyswajanie informacji pochodzących z różnych dziedzin sztuki i nauki, rozwija wyobraźnię, kształtuje wrażliwość estetyczną, otwiera na różnorodność zjawisk otaczającego świata.

Legnica 2020
Objętość: 56 str.
ISBN: 78-83-61389-99-6