Kategoria:

Indywidualne prawo pracy w praktyce i teorii

Janusz Żołyński

Wydanie: 1 (2005 r.)
Objętość: 192 str.
ISBN:  83-89102-10-2

Podstawowym celem jest przybliżenie pracodawcom, pracownikom oraz studentom powyższych szkół problematyki prawa pracy bardziej w sensie praktycznym niż w rozważaniach teoretycznych, które jeżeli występują, służą przede wszystkim zrozumieniu danego zagadnienia czy instytucji prawnej.

40,00 

Janusz Żołyński

Przedstawione opracowanie obejmuje wybrane zagadnienia związane z indywidualnym prawem pracy, a więc dotyczy problematyki związanej ze stosunkiem pracy, wynagrodzeniem za pracę i innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy, czasu pracy, urlopów pracowniczych, odpowiedzialności pracowniczej, ochrony pracujących kobiet i młodocianych, jak również problematyki dotyczącej rozwiązywania sporów wynikłych na polu relacji pracownik-pracodawca.

Ograniczenie się do zakresu przedstawionej problematyki wynika z jednej strony z faktu, że zagadnienia te najczęściej występują w stosunkach pracy, a z drugiej - opiera się na przygotowywanym "podziale" obecnie obowiązującego kodeksu pracy na tzw. kodeks - indywidualne prawo pracy i kodeks - zbiorowe prawo pracy.

W założeniu autora książka przeznaczona jest do praktycznego poznania prawa pracy przez różne podmioty zatrudniające pracowników oraz przez studentów wyższych szkół zawodowych oraz wyższych szkół o profilu pozaprawniczym i nie aspiruje do metodycznej nauki prawa pracy dla studentów kierunków stricte prawniczych (dla tych studentów może być jednak przydatna w celu usystematyzowania wiedzy i pomocna przy rozwiązywaniu casusów). Podstawowym celem jest przybliżenie pracodawcom, pracownikom oraz studentom powyższych szkół problematyki prawa pracy bardziej w sensie praktycznym niż w rozważaniach teoretycznych, które jeżeli występują, służą przede wszystkim zrozumieniu danego zagadnienia czy instytucji prawnej. Opracowanie to będzie także przydatne dla prawników i osób stosujących prawo pracy w praktyce. Celowi temu służyć będzie licznie przywoływane orzecznictwo sądowe, jak również słowniczek wyrazów obcych i sformułowań w języku łacińskim, mającym powszechne zastosowanie w piśmiennictwie prawniczym. Zasługujące, zdaniem autora, na szczególną uwagę orzeczenia Sądu Najwyższego, które bezpośrednio nie odnoszą się do tekstu, a także inne wskazówki ujęte zostały po hasłem "Uwaga". Systematyka omawianych problemów prawa pracy jest zbliżona do układu przepisów kodeksu pracy. Umożliwiać ma to studiującym, a także innym osobom pragnącym pogłębić swoją wiedzę z zakresu prawa pracy, łatwiejsze odszukanie omawianych zagadnień.

Z uwagi na charakter opracowania, przywołana w nim obszernie literatura jest ograniczona do poruszanej problematyki (poprzedza ona również każdy rozdział), a jedynym jej celem jest wskazanie zainteresowanym innych - zdaniem autora przydatnych w nauce i w praktycznym wykorzystaniu - publikacji.

Wydanie: 1 (2005 r.)
Objętość: 192 str.
ISBN:  83-89102-10-2