Kategoria:

Nauczyciel współczesnej szkoły szanse i zagrożenia

Marek Kazimierowicz,
Legnica 2016,
s. 196,
ISBN 978-83-61389-27-9

Książka w głównej mierze adresowana jest do studentów pedagogiki, nauczycieli i dyrektorów wszystkich typów szkół, pracowników nadzoru pedagogicznego, przedstawicieli organów prowadzących odpowiedzialnych za oświatę samorządową oraz osób, które chcą poznać specyfiką pracy nauczyciela współczesnej szkoły.

58,30 

Marek Kazimierowicz,
Pedeutologia to dynamicznie rozwijający się dział pedagogiki, którego przedmiotem badań są zagadnienia dotyczące nauczycieli. Jest obszarem interdyscyplinarnym powstałym w wyniku intensywnego rozwoju szkoły, domagającego się wszechstronnej wiedzy o nauczycielu. Osoba nauczyciela oraz wykonywany przez niego zawód od wielu lat jest interesującym obszarem badań dla pedagogów, psychologów, socjologów i filozofów. W kręgu ich zainteresowań znajdował się, i nadal się znajduje, nauczyciel autentyczny – ten zmagający się na co dzień z trudnościami życia szkolnego oraz nauczyciel idealny – ten, o którego dopomina się społeczeństwo.
Pedeutologia w sposób szczególny zajmuje się badaniami nad kształceniem, samokształceniem, doskonaleniem i samodoskonaleniem nauczycieli; cechami osobowości nauczycieli i wpływem tych cech na proces kształcenia i wychowania; doborem kandydatów do zawodu nauczycielskiego; efektywnością kształcenia, jako wynikiem pracy nauczyciela; rolą społeczną nauczyciela, tj. oczekiwaniami społecznymi wobec nauczycieli, trudnością roli społecznej – poszukując tym samym odpowiedzi na wciąż aktualne pytanie: Jaki jest nauczyciel współczesnej szkoły, a jaki być powinien?
Ciągłe zmiany, jakim poddawana jest współczesna szkoła, powodują, że ewoluuje obraz pracującego w niej nauczyciela. Literatura przedmiotu kreuje postać pedagoga o bogatej osobowości; wysokich kwalifikacjach i różnorodnych kompetencjach zawodowych; nieustannie rozwijającego się poprzez dokształcanie, samokształcenie i doskonalenie zawodowe; stosującego bogatą gamę form pracy oraz różnorodne zasady, metody i techniki nauczania; pracującego twórczo i innowacyjnie w warunkach umożliwiających każdemu uczniowi osiągniecie sukcesu na miarę jego potrzeb, możliwości i zdolności.
Badania prowadzone wśród nauczycieli pokazują, iż przestrzeń edukacyjną szkoły w znacznej części wypełniają nauczyciele, którzy nie posiadają wystarczającej wiedzy i umiejętności, aby rozwiązywać problemy dydaktyczno – wychowawcze uczniów, mają kłopoty z komunikacją interpersonalną oraz znaczące braki w zakresie przygotowania metodycznego. Trudność sprawia im zaplanowanie i przygotowanie zajęć, jak również opracowanie planu wynikowego (rozkładów materiału). Obce są im metody oceniania, sposoby indywidualizowania wymagań i pracy uczniów oraz motywowania ich do uczenia się.
W okresie nieprzerwanej zmiany zachodzącej w polskiej szkole od nauczyciela wymaga się świadomego kierowania swoim rozwojem i permanentnego aktualizowania posiadanego zasobu wiedzy ogólnej, umiejętności i kompetencji oraz zdobywania nowych, nieznanych dotąd obszarów fachowej wiedzy, która pozwoli sprostać czekającym wyzwaniom współczesności, w tym wymaganiom, potrzebom i zainteresowaniom uczniów oraz ich rodziców. Zmiana edukacyjna wymusza na nauczycielu uczenia się nowych sposobów myślenia i działania niezbędnych do efektywnego realizowania procesu kształcenia, którego „wytworem” będzie człowiek wielowymiarowy – uczeń niezależny, wolny, kreatywny i otwarty na innych ludzi, przygotowany do życia w społeczeństwie zróżnicowanych wartości, posiadający wiedzę i umiejętności warunkujące sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.
Niniejsza publikacja opracowana została z myślą o nakreśleniu obrazu nauczyciela szkoły współczesnej na co dzień zmagającego się z dynamicznie zmieniającą się rzeczywistością edukacyjną. Jej treść powstała w oparciu o własne przemyślenia i doświadczenia zawodowe autora, jak również z wykorzystaniem opinii wielu znanych i cenionych autorów opisujących istotne problemy współczesnego nauczyciela. Treść publikacji stanowić może przedmiot krytycznej analizy porównawczej wizji nauczyciela idealnego z wizją nauczyciela rzeczywistego.
Książka zawiera wieloaspektową analizę zagadnień zawodu nauczyciela, na którą składają się rozważania dotyczące usytuowania nauczyciela w przepisach prawa, jak również jego osobowości i autorytetu oraz funkcji i zadań realizowanych w przestrzeni edukacyjnej szkoły i jej otoczeniu społecznym. Analizowane są także problemy dotyczące rozwoju zawodowego, kompetencji oraz awansu zawodowego w aspekcie efektywności pracy. Poruszono również kwestie odnoszące się do autonomii, innowacyjności i jakości pracy nauczyciela oraz zjawiska wypalenia zawodowego. Publikację zamyka rozdział poświęcony tworzeniu pozytywnego wizerunku nauczyciela i promocji szkoły.
Książka w głównej mierze adresowana jest do studentów pedagogiki, nauczycieli i dyrektorów wszystkich typów szkół, pracowników nadzoru pedagogicznego, przedstawicieli organów prowadzących odpowiedzialnych za oświatę samorządową oraz osób, które chcą poznać specyfiką pracy nauczyciela współczesnej szkoły.

Legnica 2016,
s. 196,
ISBN 978-83-61389-27-9