Kategoria:

Podstawowe determinanty koordynacji działań dotyczących bezpieczeństwa publicznego w województwie dolnośląskim

red. Bernard Wiśniewski i Dariusz Biela,

Legnica 2014
s. 136
ISBN 978-83-61389-30-9

Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa definiowane jest w zależności od przyjętych kryteriów wielorako. Określeniem, które akceptowane wydaje się być zarówno przez osoby zawodowo z nim związane, jak i przez część środowiska naukowego, jest to, w myśl którego bezpieczeństwo jest stanem (procesem) związanym z wypełnianiem przez państwo funkcji wewnętrznej, realizowanej w ramach strategicznej polityki bezpieczeństwa, przejawiającej się ochroną życia, zdrowia oraz majątku narodowego przed bezprawnym działaniem.

52,70 

red. Bernard Wiśniewski i Dariusz Biela,

Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa definiowane jest w zależności od przyjętych kryteriów wielorako. Określeniem, które akceptowane wydaje się być zarówno przez osoby zawodowo z nim związane, jak i przez część środowiska naukowego, jest to, w myśl którego bezpieczeństwo jest stanem (procesem) związanym z wypełnianiem przez państwo funkcji wewnętrznej, realizowanej w ramach strategicznej polityki bezpieczeństwa, przejawiającej się ochroną życia, zdrowia oraz majątku narodowego przed bezprawnym działaniem. Szczególnego znaczenia w tym zakresie nabiera realizacja zadań w warunkach województwa graniczącego z państwami Unii Europejskiej.

Rozdział pierwszy publikacji poświęcony został stworzeniu podstaw do przedstawienia kolejnych treści pracy, co uzyskano poprzez przedstawienie problematyki współczesnego postrzegania bezpieczeństwa państwa w kontekście uwarunkowań krajowych i międzynarodowych. Posłużyło to w konsekwencji do przedstawienia problematyki zagrożeń bezpieczeństwa publicznego, poprzez dekompozycję na dwa rodzaje, tj. zagrożenia wewnątrzpaństwowe o charakterze kryminalnym (pospolitym) oraz zagrożenia przestępczością graniczną. W tej części pracy przedstawiono również kwestie dotyczące usytuowania województwa i jego organów w polskim porządku prawnym.

Rozdział drugi stanowi podstawę teoretyczną rozważań dotyczącą przedmiotu wypowiedzi autorów. W rozdziale tym zaprezentowano zasadnicze kwestie dotyczące koordynacji oraz zjawisk jej towarzyszących i pozostających w ścisłym z nią związku, a mianowicie współdziałania, synchronizacji oraz przywództwa.

W rozdziale trzecim przedstawiono charakterystykę Policji w Rzeczypospolitej Polskiej. W rozdziale tym w oparciu o obowiązujące przepisy prawa przedstawiono istotę funkcjonowania struktur organizacyjnych właściwych w sprawach bezpieczeństwa publicznego. Ta część opracowania obejmuje rozważania dotyczące wyspecjalizowanych straży, służb specjalistycznych wyodrębnionych inspekcji oraz instytucji, które nie mieszczą się w tym podziale, ale realizują zadania na rzecz bezpieczeństwa publicznego. Rozdział ten poświęcony został również przedstawieniu przeznaczenia, zadań i struktur organizacyjnych policji polskiej, niemieckiej i czeskiej.

Legnica 2014
s. 136
ISBN 978-83-61389-30-9