Kategoria:

Poradnik dla autorów prac dyplomowych

Wiesław Ładoński, Stanisław Urban,

Legnica 2015,
s. 136,
ISBN 978-83-61389-15-6

Może być przydatna dla początkujących nauczycieli akademickich, którym może pomóc w przygotowaniu do realizacji badań naukowych oraz do prowadzenia zajęć dydaktycznych.

49,70 

Wiesław Ładoński, Stanisław Urban,

Książka jest podręcznikiem akademickim o charakterze przewodnika metodycznego, przeznaczonym dla studentów wszystkich kierunków studiów piszących prace dyplomowe: licencjackie, inżynierskie, magisterskie, końcowe na studiach podyplomowych oraz prace przejściowe. W zamiarze jej autorów ma ułatwić studentom pokonywanie trudności napotykanych podczas realizacji procesu tworzenia prac dyplomowych. Ma wskazać studentom, jak należy postępować na poszczególnych etapach przygotowania i opracowywania prac, od których napisania oraz obrony zależy ukończenie kilkuletnich studiów. Jest to więc podręcznik do seminariów dyplomowych, które mają przygotować ich uczestników do napisania dobrej pracy dyplomowej.
Studenci z reguły nie są przygotowani do pisania prac dyplomowych. Wcześniej kończyli różne szkoły, w których poziom nauczania był zróżnicowany. Programy studiów nie uczą realizacji badań naukowych i tworzenia rozpraw naukowych, do których niewątpliwie należą prace dyplomowe. Współcześni studenci często mają braki wiedzy z języka polskiego. Nie znają też metod badawczych. Mają trudności z organizacją własnego warsztatu badawczego. Nie radzą sobie z organizacją badań. Szczególnie wiele niepowodzeń autorów prac dyplomowych ma swoje źródło w braku odpowiedniej dyscypliny pracy, z czym wiążą się liczne opóźnienia w czasie składania i obrony tych prac.
Podręcznik ma interdyscyplinarny charakter. Zawiera zestaw wiedzy niezbędnej do tworzenia prac dyplomowych z wielu dyscyplin naukowych oraz liczne porady praktyczne. Uwzględniono w nim wszystkie etapy tworzenia prac, w tym: przygotowanie do pisania pracy, wybór tematu pracy, planowanie pracy, studiowanie literatury, zbieranie informacji i materiałów źródłowych, prowadzenie badań naukowych i ich dokumentacja, pisanie pracy, sprawdzanie, poprawa i doskonalenie pracy. W podręczniku zwrócono też uwagę na niektóre problemy poboczne związane z pisaniem prac dyplomowych, które są bardzo ważne i wywierają duży wpływ na sprawny przebieg ich tworzenia. Zaliczyć do nich należy: wybór promotora pracy dyplomowej, współpracę studentów z promotorami, konsultacje naukowe, metody badań naukowych i prawo autorskie w odniesieniu do prac dyplomowych. Zapewne studenci, którzy uważnie przestudiują podręcznik i poznają jego treść, będą mogli bez większych trudności przygotować pracę dyplomową, która zyska pozytywną ocenę i uznanie. Ponadto wiadomości zdobyte w okresie realizacji pracy w istotny sposób poszerzą dotychczasową wiedzę autora pracy i jego przygotowanie do przyszłej pracy zawodowej. Ułatwi to start zawodowy i stworzy podstawę do zrobienia kariery. Tekstowi pracy starano się nadać przystępną i zrozumiałą formę, co powinno ułatwić wykorzystanie przekazywanych wiadomości. Obok niezbędnego zasobu wiadomości teoretycznych przedstawiono liczne porady praktyczne, których źródłem jest długoletnie doświadczenie zawodowe i pedagogiczne autorów książki.
Autorzy starali się o to, by proces tworzenia prac dyplomowych przedstawić w sposób kompleksowy ze szczególnym uwzględnieniem udziału w nim ich autorów. Podręcznik zawiera wiele wskazówek, które nie mają charakteru zaleceń, są natomiast praktycznymi radami, jak rozwiązać różne problemy związane z tworzeniem prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Książkę pisano głównie z myślą o studentach przygotowujących prace dyplomowe i uczestniczących w seminariach dyplomowych. Stąd nadano jej formę poradnika metodycznego. Ale też adresowano ją do nauczycieli akademickich prowadzących seminaria dyplomowe i pełniących funkcje promotora prac dyplomowych różnego typu. Może być przydatna dla początkujących nauczycieli akademickich, którym może pomóc w przygotowaniu do realizacji badań naukowych oraz do prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Legnica 2015,
s. 136,
ISBN 978-83-61389-15-6