Kategoria:

Prawne aspekty ochrony konsumenta

Sylwia Kaczorowska, Agnieszka Kurzyńska-Lipniewicz

Praca ma charakter interdyscyplinarny, ponieważ jest próbą całościowego spojrzenia na status prawny konsumenta z punktu widzenia prawa europejskiego, prawa cywilnego oraz prawa konsumenckiego.

67,59 

Sylwia Kaczorowska, Agnieszka Kurzyńska-Lipniewicz

Praca ma charakter interdyscyplinarny, ponieważ jest próbą całościowego spojrzenia na status prawny konsumenta z punktu widzenia prawa europejskiego, prawa cywilnego oraz prawa konsumenckiego. Autorki napisały publikację, która w umiejętny i syntetyczny sposób łączy zarówno walory poznawcze (analiza określonych gałęzi prawa), dydaktyczne (zapoznanie studentów z całokształtem prawa konsumenckiego) oraz praktyczne (praca pomyślana jest jako rodzaj poradnika konsumenckiego). Mimo tak szeroko nakreślonego pola badawczego cała książka jest spójna i charakteryzuje się wysokim poziomem konsekwencji logicznej.

W rozdziale I zaprezentowane zostały ogólne założenia polityki konsumenckiej, czyli ogółu świadomych działań państwa, zmierzających do ukształtowania takich warunków, które ułatwiają realizację dążeń konsumentów do możliwie najpełniejszego zaspokajania, ze swoich dochodów, odczuwanych potrzeb. Ochrona konsumentów jest zadaniem priorytetowym UE, bowiem przyczynić się ma do poprawy warunków życia obywateli Wspólnoty, dlatego też od wielu lat można zaobserwować rozwój właśnie polityki konsumenckiej.

Rozdział II jest poświęcony prezentacji systemu instytucjonalnego ochrony konsumentów w Unii Europejskiej i w Polsce. Szczególnie wnikliwej analizie zostaje poddany polski system instytucjonalny ochrony konsumentów, w ramach którego zostają wyróżnione trzy podstawowe poziomy: państwowy, samorządowy oraz pozarządowy.

W rozdziale III autorki prezentują problematykę niedozwolonych klauzul umownych i obrony konsumenta przed krzywdzącą treścią umowy.

W rozdziałach od IV do X przeprowadzono wnikliwą analizę części szczególnej prawa konsumenckiego, omawiając status konsumenta w świetle regulacji ustawowych, wśród których najważniejsze to: ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawa Prawo bankowe, ustawa Prawo Pocztowe, ustawa Prawo telekomunikacyjne, ustawa o usługach turystycznych, ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów, ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia, ustawa o kredycie konsumenckim, ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych. W tej części pracy zwraca uwagę bardzo dobra znajomość analizowanych aktów prawnych połączona z umiejętnością ich przystępnej prezentacji.

Niewątpliwym walorem dydaktycznym pracy są podawane przykłady dochodzenia roszczeń konsumenckich.

Publikację zamyka rozdział XI poświęcony analizie proceduralnego prawa konsumenckiego. W rozdziale tym w sposób wyczerpujący omówiono sądowe i pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów konsumenckich, trafnie wskazując na postępujący proces depublicyzacji formalnego prawa konsumenckiego, którego przejawem jest wzrost znaczenia alternatywnych systemów pozasądowego rozstrzygania sporów.