Kategoria:

Prawo karne dla administratywistów – zarys problematyki

I. Bernatek-Zaguła, P. Kobes,

Legnica 2013,
s. 134,
ISBN 978-83-61389-93-4

Zamysłem autorów było napisanie książki przeznaczonej dla studentów administracji oraz urzędników samorządowych, pracowników sektora państwowego, członków korpusu służby cywilnej i innych osób pełniących funkcję publiczną. Z uwagi na obszerność zagadnień nie istnieje żadna pozycja książkowa, która by potraktowała problematykę prawno-karną kompleksowo. Niniejsza praca stara się wypełnić tę lukę.

33,50 

I. Bernatek-Zaguła, P. Kobes,

Zamysłem autorów było napisanie książki przeznaczonej dla studentów administracji oraz urzędników samorządowych, pracowników sektora państwowego, członków korpusu służby cywilnej i innych osób pełniących funkcję publiczną. Z uwagi na obszerność zagadnień nie istnieje żadna pozycja książkowa, która by potraktowała problematykę prawno-karną kompleksowo. Niniejsza praca stara się wypełnić tę lukę. Zadaniem publikacji nie jest przekazanie całej wiedzy z ogromnej dziedziny prawa, a jedynie ukazanie wielopłaszczyznowości, złożoności zagadnień, przenikania się problematyki materialnoprawnej i procesowej. Celem jest również poszerzenie poczucia bezpieczeństwa prawnego dzięki większej świadomości prawnej. Pierwsza część opracowania poświęcona jest zagadnieniom ogólnym. Autorzy przedstawili zasady odpowiedzialności karnej, omówili istotę czynu zabronionego, wydzielając zbrodnie i występki, wyjaśnili znaczenie społecznej szkodliwości czynu, poddali analizie pojęcie winy. Podstawowe zagadnienia prawa karnego zostały podane w przystępnej formie, jednocześnie autorzy dokonali uporządkowania zagadnień, które często są ze sobą utożsamiane. Kontynuacją tej koncepcji są dwa kolejne rozdziały omawiające formy popełnienia przestępstwa i system kar. Zaletą pierwszej części opracowania są przykłady, pozwalające lepiej zrozumień analizę materiału normatywnego, co niewątpliwie jest dużym udogodnieniem dla czytelnika poznającego dopiero meandry prawnych regulacji. Rozdziały I-IV stanowią solidne kompendium wiedzy z zakresu problematyki ogólnej prawa karnego, wyjaśniają podstawowe pojęcia i porządkują wiedzę ogólną. Kolejne rozdziały książki mają istotne znaczenia dla praktyki administracyjnej i funkcjonowania urzędów. Zawarto w nich bowiem analizę wybranych przestępstw i wykroczeń, na które w szczególny sposób narażeni są pracownicy instytucji publicznych. Chodzi tu w szczególności o przestępstwa takie jak: wywieranie wpływu na czynności urzędowe, bezzasadne zawiadomienie o zagrożeniu, utrudnianie lub udaremnianie czynności kontrolnych, łapownictwo, płatna protekcja, przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. Z kolei rozdział VII pracy poświęcony jest procesowi karnemu. W tej części omówione zostały zasady i przesłanki procesowe, organy prowadzące postępowanie karne i postępowanie o wykroczenia oraz strony procesu. W rozdziale IX zaprezentowane zostały kwestie związane z postępowaniem przed sądem pierwszej instancji. W kolejnym przedstawiono i omówiono podstawowe zagadnienia z problematyki wykroczeń. Ostatni rozdział pracy – XI – przedstawia zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej i porządkowej w administracji.

Legnica 2013,
s. 134,
ISBN 978-83-61389-93-4