Kategoria:

Prawo podatkowe. Zarys wykładu

Rafał Lipniewicz,

Legnica 2011,
s. 216

43,90 

Rafał Lipniewicz,

Stan prawny na 2011 r. Prawo podatkowe to niezwykle rozbudowany i skomplikowany system instytucji i norm, które ujęte zostały przez ustawodawcę w aktach normatywnych. Przepisy prawa podlegają ciągłym zmianom i dostosowywaniu do zmieniających się warunków społecznych i gospodarczych. Przepisy prawa podatkowego zmianom tym podlegają szczególnie często; wynika to po części z faktu, iż prawo podatkowe jest z założenia prawem następczym – normuje skutki podatkowe czynności (stanów) dokonywanych (istniejących) w oparciu o przepisy innych gałęzi prawa, w szczególności prawa cywilnego i handlowego. Celem podręcznika jest ujęcie w przejrzysty sposób podstawowych instytucji z zakresu ogólnego prawa podatkowego – zobowiązań podatkowych, postępowania podatkowego i kontroli podatkowej, jak również elementów konstrukcji prawnej poszczególnych podatków, unormowanych w przepisach szczegółowego prawa podatkowego. W podręczniku wykorzystana została zarówno literatura przedmiotu, jak również orzecznictwo sądów administracyjnych oraz wykładnia urzędowa dokonywana przez organy podatkowe – co miało na celu wskazanie na praktyczne aspekty stosowania przepisów prawa podatkowego. Ma to szczególne znaczenie z uwagi na dominującą w polskim systemie prawa podatkowego zasadę samoobliczania podatku, która przerzuca główny ciężar interpretacji często niejednoznacznie sformułowanych przepisów prawa podatkowego, na podatników, a co za tym idzie przerzuca na nich również ryzyko nieprawidłowej wykładni i konsekwencje finansowe oraz karne skarbowe. Podręcznik składa się z dwóch zasadniczych części – w pierwszej zaprezentowane zostały teoretyczne aspekty związane z nakładaniem podatków i uwarunkowań prawnych dla tego procesu, a także najważniejsze instytucje prawne ujęte w przepisach ustawy. W części drugiej przedstawiono podstawowe regulacje normujące poszczególne podatki, które wolą ustawodawcy tworzą obecnie na system prawa podatkowego w Polsce.

Legnica 2011,
s. 216