Kategoria:

Społeczne i medyczne konteksty funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami

pod redakcją Jarosława Goldmana i Jana Wojtasia,

Legnica 2015,
s. 124,
ISBN 978-83-61389-03-3

Przedstawione w niniejszym zbiorze artykuły mogą być wykorzystane w procesie dydaktycznym w realizacji wybranych kierunkowych modułów kształcenia. Wpisują się one w nurt ciągle aktualnych rozważań nad wybranymi aspektami funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami. Stanowią one, zgodnie z założeniami przyjętymi przez redaktorów tomu, kontynuację i uzupełnienie problematyki funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami zawartej w dwu poprzednich, wymienionych wcześniej, monografiach wydanych przez uczelniane wydawnictwo.

36,00 

Brak w magazynie

 

pod redakcją Jarosława Goldmana i Jana Wojtasia,

Wśród wielu współczesnych modeli niepełnosprawności można wyróżnić: model biologiczny, w którym ściśle wiąże się niepełnosprawność ze stanem zdrowia – somatycznego i psychicznego – człowieka; model społeczny, w którym – obok ujęcia biologicznego – podkreśla się znaczenie warunków społecznych (w tym ekonomicznych) i fizycznych determinujących problemy osób niepełnosprawnych, oraz model oparty na prawach człowieka. W tym modelu postrzega się pełny i twórczy udział osób z niepełnosprawnościami w życiu zawodowym i społecznym na równych prawach z innymi. W odróżnieniu od założeń przyjętych w modelu biologicznym źródeł niepełnosprawności upatruje się także w przestrzeniach społecznych Nie wykluczając żadnego z powyższych modeli, można jednak zgodzić się z tym, że pełnosprawny człowiek funkcjonuje na poziomie ustalonym – jak pisze Marcin Garbat – przez przyjęte normy zdrowotne oraz formy zachowań. Konteksty społeczne są zatem istotne w ocenie statusu zdrowotnego człowieka. Tak też stanowi przyjęta przez WHO w 1948 r. definicja zdrowia. Godnościowe, a zarazem i holistyczne traktowanie jednostek społecznych przez środowisko medyczne staje się faktem. Współczesna medycyna uwzględnia dziś zarówno fizyczne, jak i psychogenne oraz socjogenne determinanty zdrowia, choroby i niepełnosprawności. Niniejsza monografia nosi tytuł: Społeczne i medyczne konteksty funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami i zawiera, poza Wprowadzeniem napisanym przez redaktorów tomu, dziesięć artykułów. Całość otwiera artykuł Elżbiety Wojtaś i Jana Wojtasia pt. Biomedyczne i społeczne konteksty zdrowia, choroby i niepełnosprawności. W artykule przedstawione zostały wybrane, tradycyjne i współczesne ujęcia zdrowia, choroby i niepełnosprawności oraz promocji zdrowia. Aktualnie przyjmuje się, że dotąd dominujący model biomedyczny ustępuje miejsca modelowi społeczno-ekologicznemu. Wydaje się jednak, że możliwa i konieczna jest – jak podkreślają autorzy – koegzystencja obu wspomnianych ujęć modelowych. W kolejnym artykule Jarosław Goldman zauważa, że niezależnie od tego, którą definicję niepełnosprawności przyjmiemy, choroby układu krążenia – ze względu na ich rozpowszechnienie, przewlekły charakter i ograniczenia przez nie powodowane – stanowią aktualnie jedną z głównych jej przyczyn. W artykule noszącym tytuł Choroby układu krążenia jako przyczyna niepełnosprawności autor przedstawia najczęstsze sercowo-naczyniowe przyczyny niepełnosprawności i ograniczenia w pełnieniu ról społecznych z nich wynikające. Inny rodzaj niepełnosprawności jest przedmiotem zainteresowań Marka Szalkiewicza – autora reprezentującego studencki ruch naukowy. W artykule pt. Oligofrenopedagogika jako szansa dla osób upośledzonych umysłowo autor podkreśla znaczenie wymienionej w tytule subdyscypliny pedagogiki specjalnej w rewalidacji osób z wymienionym wyżej rodzajem niepełnosprawności. Planowanie opieki medycznej nad osobą z niepełnosprawnością – to tytuł artykułu Jolanty Bielawskiej. W sytuacji różnych problemów zdrowotnych i różnych jednostek chorobowych, które są lub mogą być przyczyną czy skutkiem niepełnosprawności, planowanie opieki medycznej nabiera szczególnego znaczenia. Proces pielęgnowania musi obejmować aktywne planowanie, aktywne pielęgnowanie, a także – co jest ważne – ewaluację i dokumentowanie realizowanego planu.

Problematyka poradnictwa, a zwłaszcza jego praktyczny wymiar dla osób z niepełnosprawnością, stanowi przedmiot zainteresowań Darii Zielińskiej-Pękał. Autorka w części teoretycznej skupia swoją uwagę na ujęciach definicyjnych poradnictwa rehabilitacyjnego adaptowanego do osób z niepełnosprawnością. Egzemplifikacją jest poradnictwo dla tej kategorii studiującej młodzieży realizowane w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy. W kolejnym artykule zatytułowanym Znaczenie kompetencji społecznych w funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych Anna Dobrychłop wyróżnia z jednej strony kompetencje przypisane do otoczenia społecznego ( bliższego i dalszego) osób niepełnosprawnych, w tym wskazuje na konieczność przygotowania społeczeństwa i otoczenia na obecność tych osób; z drugiej zaś strony – za ważne uważa przygotowanie osób niepełnosprawnych do funkcjonowania w życiu społecznym i do pełnienia przez nie rozmaitych ról społecznych. Aktywność społeczna starszych osób z niepełnosprawnościami w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku (UTW) to przedmiot zainteresowań Aleksandra Wróblewskiego. Z badań autora wynika, że ponad 80% badanych podtrzymuje swoją aktywność społeczną po zakończeniu aktywności zawodowej. W tym przypadku aktywność ta łączona jest równocześnie z aktywnością edukacyjną. Z kolei aktywność turystyczna omawianej kategorii osób była przedmiotem badań prowadzonych przez Marcina Garbata (Turystyka w ocenie osob z niepełnosprawnością). Okazuje się, że uczestnictwo osób niepełnosprawnych w turystyce napotyka jeszcze wiele różnych barier – architektonicznych, urbanistycznych, infrastrukturalnych (zwłaszcza transportowych), a także ekonomicznych i społecznych. W tym tomie znalazły się opracowania bezpośrednio lub pośrednio przedstawiające uwarunkowania potencjalnej aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych. Konsekwencje wprowadzenia w 2014 r. nowelizacji ustawy o promocji zatrudnieniai instytucjach rynku pracy zostały omówione przez Annę Nowakowską-Goldman i Jarosława Goldmana w artykule pt. Osoba niepełnosprawna w Urzędzie Pracy w świetle nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Autorzy odnoszą się w treści artykułu do rozwiązań zaproponowanych we wspomnianej nowelizacji ustawy. Wśród nich wymieniają i charakteryzują zaproponowane profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych. Przy ustalaniu profilu pomocy dla bezrobotnego dokonywana jest – jak piszą autorzy – analiza sytuacji bezrobotnego i jego szans na rynku pracy na podstawie dwóch zmiennych, tj. oddalenia od rynku pracy i gotowości lub powrotu na rynek pracy. Artykuł ma charakter analityczny. Jego lektura pozwoli czytelnikowi zorientować się co do zakresu zmian, a w tym i ich konsekwencji w odniesieniu do osób niepełnosprawnych. Z kolei w artykule pt. Przedsiębiorczość w opiniach studentów z ograniczonymi sprawnościami przedstawiono wymienione opinie studentów PWSZ im. Witelona w Legnicy na temat szeroko rozumianej przedsiębiorczości z wyeksponowaniem ich własnej aktywności w tym zakresie. Autorzy artykułu, Dariusz Stefaniak i Jan Wojtaś, zwrócili w swoich badaniach uwagę na to, jakie cechy charakteryzują bądź powinny charakteryzować zdaniem badanych osoby przedsiębiorcze. Taka orientacja, zdaniem autorów, prowadzi do pobudzania aspiracji nie tylko edukacyjnych, ale i zawodowych i ściśle wiąże się z ofertą uczelni, która preferuje w procesie kształcenia profil praktyczny. Przedstawione w niniejszym zbiorze artykuły mogą być wykorzystane w procesie dydaktycznym w realizacji wybranych kierunkowych modułów kształcenia. Wpisują się one w nurt ciągle aktualnych rozważań nad wybranymi aspektami funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami. Stanowią one, zgodnie z założeniami przyjętymi przez redaktorów tomu, kontynuację i uzupełnienie problematyki funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami zawartej w dwu poprzednich, wymienionych wcześniej, monografiach wydanych przez uczelniane wydawnictwo.

Legnica 2015,
s. 124,
ISBN 978-83-61389-03-3

Brak w magazynie