Kategoria:

Tożsamość kulturowa Polaków z Kazachstanu w kontekście tendencji globalizacyjnych

Luba Jakubowska,

Legnica 2011,
s. 304

Autorka konstruuje tożsamość człowieka pogranicza poprzez bezpośrednie dotarcie do tego środowiska.

40,70 

Luba Jakubowska,

We wstępie autorka podejmuje próbę uzasadnienia podjęcia tematu, rozpoczynając od pytań egzystencjalnych, problemów globalnych, przechodząc następnie do lokalnych. Następnie, w czterech rozdziałach prezentuje zagadnienia teoretyczne, metodologiczne i efekty realizacji przyjętej metody badań. Pierwszy rozdział koncentruje się na przedstawieniu podstawowych pojęć, odwołujących się do bogatej, interdyscyplinarnej literatury. Tożsamość rozumiana jest tu jako nieustanny proces kształtowania identyfikacji kulturowej Polaków z Kazachstanu, którzy są ludźmi pograniczna w trzech pokoleniach. Autorka skupiła się zatem na aspekcie terytorialnym – przesiedlenia do Kazachstanu i aspekcie czasu osiedlenia. Jego istotą jest twórczy wysiłek łagodzący napięcia i sprzeczności między elementami stałymi, odziedziczonymi, a elementami zmiennymi, nabywanymi, wynikającymi z interakcji i doświadczeń uczestnictwa w innej kulturze i strukturach społecznych, uczestnictwie w świecie globalnym. W rozdziale drugim ukazano politykę Rosji i ZSRR wobec ludności polskiej, deportacje Polaków z terenów kresów wschodnich (obecnej Ukrainy), odradzanie się kultury polskiej wraz z procesem kształtowania się suwerennego Kazachstanu. Autorka zwraca także uwagę na problemy edukacji osób deportowanych i zmiany, jakie nastąpiły po rozpadzie ZSRR, gdy w Kazachstanie ujawniło się około 130 narodowości. W rozdziale trzecim przedstawiono metodologię badań własnych, do której zalicza się badania narracyjno-biograficzne. Autorka konstruuje tożsamość człowieka pogranicza poprzez bezpośrednie dotarcie do tego środowiska. W ostatnim rozdziale zaprezentowano historię życia osób z „pokolenia dziadków”, gdzie zostały wskazane takie obszary tożsamości jak religia, język, świadomość narodowościowa.

Legnica 2011,
s. 304