Kategoria:

Wprowadzenie do arytmetyki finansowej.

Ryszard Rębowski

Wydanie: 1 (2007 r.)
Objętość: 118 str.
ISBN: 978-83-89102-64-5

Arytmetyka finansowa zajmuje swoje określone miejsce w matematyce finansowej określanej ostatnio coraz częściej mianem inżynierii finansowej. Można by powiedzieć, że jest klasyczną wersją matematyki finansowej rozumianej jako nauki o zmianie wartości pieniądza w czasie.

20,00 

Ryszard Rębowski

Arytmetyka finansowa zajmuje swoje określone miejsce w matematyce finansowej określanej ostatnio coraz częściej mianem inżynierii finansowej. Można by powiedzieć, że jest klasyczną wersją matematyki finansowej rozumianej jako nauki o zmianie wartości pieniądza w czasie.

W swojej książce autor omawia m.in.: pojęcia matematyczne na których oparta jest arytmetyka finansowa, podstawowy mechanizm arytmetyki finansowej jakim jest geneza odsetek, zjawisko kapitalizacji, matematyczny model strumienia pieniędzy oparty na zasadzie datowania kapitału, opisuje i analizuje podstawowe transakcje bankowe-kredytowanie, działalność depozytową banku, wykup wierzytelności. Każdy z rozdziałów kończy się krótkim podsumowaniem oraz listą ćwiczeń do samodzielnego rozwiązania. Ćwiczenia te wraz z licznymi przykładami powinny pomóc w zrozumieniu i opanowaniu przedstawionych metod.

Podręcznik ten przede wszystkim dedykowany jest studentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z kierunków: zarządzanie oraz zarządzanie i inżynieria produkcji. Może także stanowić atrakcyjne i usystematyzowane podsumowanie zdobytej już wiedzy dla osób związanych z sektorem bankowym.

Autor w swej pracy zwraca uwagę na szczególne miejsce, jakie arytmetyka finansowa zajmuje w matematyce finansowej, określanej ostatnio coraz częściej mianem inżynierii finansowej. Warto wspomnieć, że autor przez wiele lat związany był z sektorem usług bankowych, gdzie poznał wszelkie meandry techniki bankowej, zarówno od strony formalnoprawnej, jak i informatycznej. Zdobyta wówczas wiedza i doświadczenie posłużyły m.in. jako źródło wielu teoretycznych i praktycznych zastosowań przedstawionych w niniejszej publikacji.

Opracowanie podzielone zostało na 8 rozdziałów. Każdy z nich zakończony jest krótkim podsumowaniem oraz listą ćwiczeń do samodzielnego rozwiązania. Ćwiczenia te wraz z licznymi przykładami stanowią pomoc w zrozumieniu i opanowaniu opisywanych metod oraz w przyswojeniu materiału i techniki rachunkowej.

Rozdział pierwszy stanowi wprowadzenie do samej istoty zagadnienia, w szczególności zwrócono tutaj uwagę na najważniejsze pojęcia matematyczne, na których oparta jest arytmetyka finansowa. Oprócz elementarnych pojęć w postaci np. ciągu geometrycznego i arytmetycznego czy nierówności Bernoulliego autor omawia także ważniejsze transakcje finansowe realizowane w ramach usług bankowych.

W rozdziale drugim wyjaśnia z kolei podstawowy mechanizm arytmetyki finansowej, to jest genezę odsetek.

Rozdział trzeci koncentruje się na zjawisku kapitalizacji, gdzie autor zwraca uwagę na różnicę pomiędzy kapitalizacją „z góry” a „z dołu”. Dalsze rozważania prowadzą do pojęcia kapitalizacji ciągłej, która ma znacznie czysto teoretyczne. Na licznych przykładach został omówiony sposób posługiwania się tymi wskaźnikami.

W kolejnej części autor formułuje matematyczny model strumienia pieniędzy, który oparty jest na zasadzie datowania kapitału. W szczególności metodą tą opisuje się płatności o jednakowych wartościach, które w kolejnych rozdziałach pełnią rolę podstawowych narzędzi oceny efektywności i planowania transakcji kapitałowych.

Rozdział piąty poświęcony jest kredytowaniu, czyli jednej z podstawowych transakcji bankowych.

W rozdziale szóstym autor zajmuje się wybranymi transakcjami należącymi do działalności depozytowej banku. Zaczyna od opisania sposobu naliczenia odsetek, który prowadzi do pojęcia „liczby procentowej”. Całość zilustrowana jest licznymi przykładami. Na koniec pojawiają się uwagi, które pozwalają bankom na poprawną konstrukcję portfela depozytowego poprzez kalkulację oprocentowania wkładów.

W rozdziale siódmym omówiona została tzw. renta bankowa jako jedna z ważniejszych transakcji depozytowych z punktu widzenia klienta banku. Klient gwarantuje sobie taką rentę poprzez zdeponowanie w banku kapitału rentownego.

Ostatni rozdział poświęcony został bardzo ważnej transakcji, bez której trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie np. handlu czy realizację procesu oddłużania podmiotu gospodarczego. Mowa tutaj o zjawisku wykupu wierzytelności. W tym miejscu omówiono różne formy takiego wykupu i ich konsekwencje.

Wydanie: 1 (2007 r.)
Objętość: 118 str.
ISBN: 978-83-89102-64-5