Kategoria:

Zarządzanie kryzysowe, cz. I – uwarunkowania teoretyczne, prawne i organizacyjne

pod redakcją naukową Barbary Kaczmarczyk i Bernarda Wiśniewskiego

Legnica 2012,
s. 120,

Do powstania tej publikacji szczególne przyczynili się przedstawiciele Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy oraz Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Legnicy, którzy od dłuższego czasu współpracują w zakresie poszukiwania optymalnych rozwiązań zarządzania kryzysowego, organizując sympozja oraz inne tego typu przedsięwzięcia

26,90 

pod redakcją naukową Barbary Kaczmarczyk i Bernarda Wiśniewskiego

Zespół autorski to osoby reprezentujące uczelnie wyższe, ośrodki doskonalenia zawodowego oraz jednolite, umundurowane formacje niewchodzące w skład sił zbrojnych oraz urzędy obsługujące organy administracji rządowej. Połączenie tak wielu środowisk, w ocenie redaktorów naukowych, stanowi o wartości całego opracowania. Do powstania tej publikacji szczególne przyczynili się przedstawiciele Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy oraz Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Legnicy, którzy od dłuższego czasu współpracują w zakresie poszukiwania optymalnych rozwiązań zarządzania kryzysowego, organizując sympozja oraz inne tego typu przedsięwzięcia. W pierwszej części publikacji autorzy podjęli się trudu zaprezentowania uwarunkowań teoretycznych, prawnych i organizacyjnych zarządzania kryzysowego w kontekście teorii kierowania. Takie założenie wywarło wpływ na wypowiedzi członków zespołu autorskiego oraz ostateczną strukturę pierwszej części pracy. Pierwsza część pracy dotycząca zarządzania kryzysowego składa się z dwóch rozdziałów, poprzedzonych wstępem i zwieńczonych bibliografią. Każdy z rozdziałów stanowi odrębną całość, którą zamykają konkluzje. Rozdział pierwszy prezentuje w sposób ogólny elementarne zagadnienia m.in. takie jak kierowanie, zarządzanie, organizacja. Poruszana jest również tematyka zarządzania zasobami osobowymi, a w szczególności m.in. proces podejmowania decyzji, rola menedżera, zarządzania przez pryzmat władzy. W powyższym zakresie przedstawiono poglądy różnych klasyków zajmujących się dziedziną zarządzania i organizacji przez co wskazano patrzenie na powyższe w różnych ujęciach. Na uwagę zasługują wskazane „pułapki oceniania”, które często towarzyszą podczas procesu decyzyjnego. W rozdziale drugim przedstawiono wiele różnych definicji zagrożenia, sytuacji kryzysowej oraz kryzysu. Zaprezentowano również typologię kryzysu oraz wskazano na różnicę pomiędzy zagrożeniem, kryzysem a sytuacją kryzysową. Te ostatnie zostało szeroko opisane w tej części opracowania ze szczególnym zaznaczeniem sylwetki menedżera oraz podstaw prawnych i organizacyjnych zarządzania kryzysowego w Polsce.

Legnica 2012,
s. 120,