Kategoria:

Zarządzanie kryzysowe – tom III. Dylematy zagrożeń i bezpieczeństwa państwa

red. Naukowa Barbara Kaczmarczyk, Bogusław Kogut, Paweł Kobes,

Legnica, 2013,
s.128,
ISBN – 978-83-61389-89-7

Autorzy opracowania podjęli próbę odpowiedzi na pytanie: jak dziś postrzegane są bezpieczeństwo państwa i jego zagrożenia oraz jak wpływają na organizację działania wybranych instytucji państwowych? Poszukiwanie odpowiedzi na tak sformułowane pytanie wywarło wpływ na kształt pracy, na którą składają się trzy części poprzedzone wstępem, zakończeniem oraz bibliografia będąca zestawieniem materiałów przywołanych przez autorów.

55,60 

red. Naukowa Barbara Kaczmarczyk, Bogusław Kogut, Paweł Kobes,

Autorzy opracowania podjęli próbę odpowiedzi na pytanie: jak dziś postrzegane są bezpieczeństwo państwa i jego zagrożenia oraz jak wpływają na organizację działania wybranych instytucji państwowych? Poszukiwanie odpowiedzi na tak sformułowane pytanie wywarło wpływ na kształt pracy, na którą składają się trzy części poprzedzone wstępem, zakończeniem oraz bibliografia będąca zestawieniem materiałów przywołanych przez autorów. W pierwszej części opracowania wyjaśniono podstawowe pojęcia i terminy, które wykorzystano w kolejnych częściach. Pojęcia te i terminy przedstawione zostały w sposób pozwalający na dostrzeganie związków zachodzących pomiędzy nimi. Do pojęć tych zaliczono: bezpieczeństwo, zagrożenia, bezpieczeństwo państwa, wyzwania dla bezpieczeństwa państwa i obronność. W drugiej części niniejszego opracowania zaprezentowano charakterystykę wybranych zagrożeń bezpieczeństwa, wywołujących określone reakcje wyspecjalizowanych instytucji państwowych. Natomiast w części trzeciej zaprezentowano zasady funkcjonowania najistotniejszych struktur organizacyjnych realizujących zadania w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Praca dowodzi złożoności problematyki bezpieczeństwa. Obecność systematycznie wzrastającej liczby wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa, ich charakter rodzi wymóg edukacyjnego przygotowania społeczeństwa do sprostania wyzwaniom w dziedzinie bezpieczeństwa państwa. Powszechność ta bierze swe źródło z tego, iż to społeczeństwo odgrywa istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa narodowego. Autorzy wyrażają nadzieję, że publikacja stanie się cennym źródłem wiedzy dla tych wszystkich, którzy zgłębiają wiedzę w zakresie współczesnego bezpieczeństwa i tych, którzy są nim zainteresowani z racji pełnionych funkcji.

Legnica, 2013,
s.128,
ISBN – 978-83-61389-89-7