Kategoria:

Zarządzanie nowoczesną organizacją – wybrane zagadnienia

pod red. Renaty Gniteckiej, Magdaleny Dąbrowskiej,

Legnica 2015,
s. 176,
ISBN 978-83-61389-70-5

Współczesne przedsiębiorstwa działają na rynkach silnie konkurencyjnych. Przyszłość tych organizacji jest uzależniona od wielu czynników, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Do czynników makroekonomicznych należą niewątpliwie czynniki polityczne, prawne, ekonomiczne, ale także kulturowe, demograficzne czy technologiczne. Czynniki mikroekonomiczne uwarunkowane są przyjętymi wewnątrz organizacji rozwiązaniami systemowymi. Wśród determinant wewnętrznych należy wskazać czynniki skupione wokół zasobów rzeczowych, ludzkich, finansowych i informacyjnych.

54,30 

Brak w magazynie

pod red. Renaty Gniteckiej, Magdaleny Dąbrowskiej,
Współczesne przedsiębiorstwa działają na rynkach silnie konkurencyjnych. Przyszłość tych organizacji jest uzależniona od wielu czynników, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Do czynników makroekonomicznych należą niewątpliwie czynniki polityczne, prawne, ekonomiczne, ale także kulturowe, demograficzne czy technologiczne. Czynniki mikroekonomiczne uwarunkowane są przyjętymi wewnątrz organizacji rozwiązaniami systemowymi. Wśród determinant wewnętrznych należy wskazać czynniki skupione wokół zasobów rzeczowych, ludzkich, finansowych i informacyjnych.

Monografia Zarządzanie nowoczesną organizacją zawiera 12 artykułów zebranych w czterech częściach. Pierwsza część monografii zatytułowana jest Wybrane problemy gospodarcze w zmieniającym się otoczeniu i obejmuje cztery artykuły. B. Wnukowska w artykule System zarządzania gospodarką energetyczną w przemyśle przedstawia aktualne problemy występujące w energetyce na świecie. Autorka opracowuje wariantowe prognozy zapotrzebowania na energię w oparciu o trzy scenariusze: scenariusz przetrwania, scenariusz odniesienia oraz scenariusz postępu. W artykule Zastosowanie logistyki w zarządzaniu kryzysowym P. Roszyk dokonuje syntezy wiedzy na temat operacyjnych aspektów zarządzania kryzysowego. Autor wskazuje również możliwości zastosowania logistyki w sytuacjach kryzysowych. B. Wątorek oraz P. Siudak w artykule Złoty trójkąt innowacji a doświadczenia przedsiębiorstw specjalnych stref ekonomicznych na Dolnym Śląsku – wyniki badań prezentują wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w okresie od sierpnia do października 2008 roku. Celem badań była ocena doświadczeń wybranych przedsiębiorstw działających w warunkach specjalnych stref ekonomicznych w Polsce w aspekcie ich współpracy z sektorem naukowo-badawczym oraz administracją samorządową. Ostatni artykuł zamieszczony w tej części monografii autorstwa J. Koczar nosi tytuł Rozwój koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w Rosji a cechy jakościowe informacji sprawozdawczej. Autorka podejmuje próbę zweryfikowania tezy, iż w obecnym kształcie raporty o społecznej odpowiedzialności biznesu nie wykazują cech jakościowych właściwych dla informacji sprawozdawczej sporządzanej na podstawie ksiąg rachunkowych podmiotów gospodarczych. W celu zweryfikowania hipotezy Autorka posłużyła się dogłębną analizą literatury przedmiotu oraz metodą dedukcyjną.

Druga część monografii nosi tytuł Kształtowanie wartości w przedsiębiorstwie i obejmuje trzy artykuły. A. Dereń w artykule Wykorzystanie instytucjonalnych form ochrony własności intelektualnej w przedsiębiorstwie – zarys problematyki dokonuje charakterystyki zakresu przedmiotowego własności intelektualnej, a także legislacyjnych aspektów ochrony własności intelektualnej. W artykule Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów w jednostkach budżetowych – identyfikacja i ocena regulacji prawnych oraz rozwiązań z praktyk autorstwa B. Rudnickiej dokonano identyfikacji i oceny zakresu oraz zasad rozliczania kosztów i przychodów w czasie z uwzględnieniem prawnych regulacji i rozwiązań praktycznych wykorzystywanych w jednostkach budżetowych. Drugą część monografii zamyka artykuł J. Szadkowskiej i K. Wydro na temat Analiza rentowności klientów jako narzędzie w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W artykule tym Autorzy dokonują analizy rentowności klienta, wykorzystując dwie metody: metodę tradycyjną i metodę kalkulacji ABC TD.

Trzecia część monografii nosi tytuł kształtowanie kapitału ludzkiego w nowoczesnej organizacji i obejmuje dwa artykuły. M. W. Kopertyńska w artykule Czynniki determinujące motywację pracowników prezentuje wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Autorkę w dużej wrocławskiej firmie. J. Budka w artykule Efektywność pracy a kształtowanie zatrudnienia i wynagrodzeń w przedsiębiorstwie omawia metody scentralizowanego i zdecentralizowanego kształtowania poziomu zatrudnienia i wynagrodzeń. Autor prezentuje opracowany przez siebie schemat systemowej analizy efektywności pracy w oparciu o dwa parametry: rentowność i produktywność kosztów pracy w przedsiębiorstwie.

Ostatnia część monografii jest zatytułowana Narzędzia informatyczne w praktyce funkcjonowania przedsiębiorstw i obejmuje trzy artykuły. Tę część otwiera artykuł autorstwa A. Grzybowskiego i R. Supranowicz pod tytułem Metodologia audytu korporacyjnej sieci komputerowej. Autorzy skupili się na aspektach transmisji informacji z uwzględnieniem jej odpowiedniego poziomu jakości oraz na kwestii bezpieczeństwa tego przesyłu. Kolejny artykuł autorstwa A. Burduk i R. Burduka nosi tytuł Koncepcja systemu informatycznego rejestracji komponentów dla przedsiębiorstwa z branży elektronicznej. Artykuł ten stanowi bardzo ciekawy przykład wykorzystania systemów informatycznych jako narzędzia wsparcia procesów logistycznych w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Autorzy opracowali koncepcję rejestracji komponentów, wykorzystując do tego metodę CASE. Artykułem zamykającym monografię jest praca A. Burduk pod tytułem Analiza i optymalizacja procesu produkcyjnego z wykorzystaniem narzędzi symulacyjnych. W artykule scharakteryzowano etapy i rezultaty projektu symulacyjnego prowadzonego dla firmy Bombardier Transportation. Autorka zbudowała pierwszy model symulacyjny w oparciu o rzeczywiste dane technologiczne i organizacyjne. Kolejne trzy modele mają charakter eksperymentów symulacyjnych.

Legnica 2015,
s. 176,
ISBN 978-83-61389-70-5

Brak w magazynie