Kategoria:

Zbiór kazusów z rozwiązaniami prawa cywilnego – część ogólna, prawo rzeczowe, zobowiązania, spadki i prawo rodzinne

Agnieszka Kurzyńska-Lipniewicz

Książka adresowana jest głównie do studentów administracji, przedstawione w niej kazusy umożliwiają uczenie się na przykładach. Zadania do samodzielnego rozwiązania dają możliwość nabywania umiejętności praktycznego zastosowania przepisów poznawanych na wykładach i ćwiczeniach z prawa cywilnego.

35,00 

Agnieszka Kurzyńska-Lipniewicz

Książka stanowi zbiór kazusów z prawa cywilnego. W opracowaniu uwzględniono sytuacje, do których będą miały zastosowanie przepisy części ogólnej, prawa rzeczowego, zobowiązań, a także istotnie zmienione w ostatnim czasie przepisy prawa spadkowego i rodzinnego, w szczególności dotyczące grup spadkobierców ustawowych, sposobów ustalania ojcostwa i macierzyństwa. Część kazusów przedstawiona została wraz z rozwiązaniem i komentarzem, jednocześnie każdy rozdział kończy się kazusami do samodzielnego rozwiązania.

Kolejność kazusów w częściach I, II, IV i V, pod względem instytucji w nich omawianych uwzględnia systematykę „Kodeksu cywilnego”, natomiast w części III kazusy zostały podzielone na dotyczące problematyki części ogólnej prawa zobowiązań i części szczegółowej zobowiązań. Dodatkowo kazusy z części szczegółowej pogrupowano według funkcji realizowanej przez poszczególne stosunki umowne, t j. według grup umów o zbieżnej funkcji gospodarczej. W części dotyczącej prawa rodzinnego przedstawiono problematykę związaną z takimi zagadnieniami jak małżeństwo, pokrewieństwo, powinowactwo, obowiązek alimentacyjny, pominięto natomiast kwestie związane z adopcją i kuratelą, jako wykraczające poza programy nauczania realizowane w PWSZ im. Witelona.

Książka adresowana jest głównie do studentów administracji, przedstawione w niej kazusy umożliwiają uczenie się na przykładach. Zadania do samodzielnego rozwiązania dają możliwość nabywania umiejętności praktycznego zastosowania przepisów poznawanych na wykładach i ćwiczeniach z prawa cywilnego.