Kategoria:

Zbiór zadań z metod probabilistycznych i statystyki dla inżynierów

Ryszard Rębowski, Janina Płaskonka-Fietkowska,
Legnica 2016,
s.160
ISBN 978-83-61389-31-6

Zbiór zadań stanowi naturalne uzupełnienie książki, która ukazała się w 2006 roku pod tytułem Podstawy metod probabilistycznych oraz wydanej w 2015 roku jej najnowszej wersji Podstawy metod probabilistycznych i statystyki matematycznej. Przedmiot ten wykładany jest na kierunku Informatyka w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

30,70 

Ryszard Rębowski, Janina Płaskonka-Fietkowska,

Zbiór zadań stanowi naturalne uzupełnienie książki, która ukazała się w 2006 roku pod tytułem Podstawy metod probabilistycznych oraz wydanej w 2015 roku jej najnowszej wersji Podstawy metod probabilistycznych i statystyki matematycznej. Przedmiot ten wykładany jest na kierunku Informatyka w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Jednocześnie tematyka tej książki jest bliska zagadnieniom omawianym w ramach wykładów ze statystyki inżynierskiej. Zagadnienia dotyczące teorii prawdopodobieństwa i jej zastosowań, czyli statystyki matematycznej, są różnie przez rożnych autorów przedstawiane. Dlatego też dużą uwagę zwrócono na usystematyzowanie prezentowanych zagadnień. Koncepcja autorów oparta jest na:

  1.  założeniu, że podstawą teorii jest pojęcie przestrzeni probabilistycznej ustanowione przez A. Kołmogorowa,
  2.  potrzebie pokazania konsekwencji przyjętej zasady, a więc sposobów realizacji takiej przestrzeni,
  3.  pokazaniu ewolucji opisu zjawisk losowych poprzez odwołanie się do nowego sposobu ich opisu z wykorzystaniem pojęcia rozkładu prawdopodobieństwa oraz pojęcia zmiennej losowej.

W pierwszych rozdziałach zaprezentowano sposób postrzegania zjawiska losowego poprzez jego bezpośredni opis w kategoriach losowych, czyli z wykorzystaniem pojęć: zdarzenia, zdarzenia elementarnego i prawdopodobieństwa zdarzenia. Przykładami realizacji takich modeli jest: model dyskretny z jego odmianami, model warunkowy, model produktowy czy model geometryczny. Celem zadań, które autorzy zamieścili w tych rozdziałach jest zrozumienie roli tego opisu i nauczenie się jego stosowania. Począwszy od rozdziału czwartego, pokazano w kilku krokach, jak na te same zjawiska można spojrzeć inaczej. Kluczem do zrozumienia tego punktu widzenia jest pojecie rozkładu prawdopodobieństwa. Zaczęto od sytuacji najprostszej, czyli od rozkładu dyskretnego skończonego, uogólniając problem do sytuacji nieskończonej. Jednocześnie autorzy zaakcentowali zaletę tego punktu widzenia na teorię – rolę zmiennej losowej, pokazując zmianę w stosunku do sytuacji dotychczasowej, jak i podkreślając związek nowej interpretacji z podstawowym opisem zjawiska losowego, jakim jest pojęcie przestrzeni probabilistycznej. Wreszcie pokazano, że całość zagadnień można sprowadzić do teorii funkcji rzeczywistych i analizy tych funkcji. Autorzy mają tu na myśli pojęcie funkcji dystrybuanty i funkcji gęstości rozkładu.
Autorzy, przy opracowaniu zbioru przyjęli zasadę, że każdy rozdział będzie zawierał wprowadzenie teoretyczne i przykłady rozwiązane przez autorów. Jednocześnie wyszli z założenia, że zbiór ten nie może i nie powinien zastępować ani książki Podstawy metod probabilistycznych, ani wykładu. Niewątpliwą atrakcją powinien być rozdział zatytułowany Przykładowe zadania z egzaminów i kolokwiów. Praca umożliwi studentom – szybsze opanowanie przedmiotu oraz prowadzącym zajęcia – efektywniejszą realizację zamierzonych celów dydaktycznych.

Legnica 2016,
s.160
ISBN 978-83-61389-31-6