Kategoria:

Zeszyty Naukowe nr 11(2)/2014

W Wydawnictwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy ukazały „Zeszyty Naukowe nr 11(2)/2014”.

26,10 

W Wydawnictwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy ukazały „Zeszyty Naukowe nr 11(2)/2014”.
Publikacja składa się z sześciu artykułów. W pierwszym pt. Interdyscyplinarny charakter pielęgniarstwa, autorka – Jolanta Bielawskiej – uważa, że podstawą do zrozumienia złożoności współczesnego pielęgniarstwa jest poznanie tendencji rozwojowych związanych z pojęciem zdrowia i pojęciem opieki. Uwarunkowania zdrowia i rozwoju człowieka skutkują wykroczeniem poza kryteria medyczne. Profesjonalizm zawodowy wymaga od pielęgniarki/pielęgniarza szerokiego przygotowania do świadczenia pomocy jednostce, grupie, społeczności, korzystając z najnowszych praktyk i teorii naukowych. Konieczne staje się zapewnienie pacjentom/podopiecznym/klientom takiej pomocy, która pozwoli na kształtowanie postaw zdrowotnych i odpowiedzialności za zdrowie własne i swoich bliskich. Świadczenia pielęgniarskie realizowane poprzez rozpoznanie warunków i potrzeb zdrowotnych, rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych, sprawowanie opieki wymagają uwzględnienia aspektów społecznych, kulturowych, ekonomicznych i wielu innych. Proces pielęgnowania wymaga stosowania naukowych metod identyfikacji i zaspokajania potrzeb zdrowotnych oraz korzystania z dorobku innych nauk i praktyk zawodowych. Współczesna praktyka zawodowa wskazuje na konieczność posiadania szerokiej, interdyscyplinarnej wiedzy, adekwatnej do podejmowanych interwencji pielęgniarskich, posiadanych umiejętności psychospołecznych i komunikacyjnych oraz umiejętności korzystania z tej wiedzy.
W artykule pt. Ochrona praw człowieka w Europie autorstwa Ioana Ganfalean, Miruna Tudorascu, Mihaela Cojan zaprezentowany został kluczowy dokument dotyczący ochrony praw człowieka w Europie – Europejska Konwencja Praw Człowieka, powołująca Europejski Trybunał Praw Człowieka.
Elena Sapogawa w artykule pt. Narracja autobiograficzna jako sposób pojęciowej organizacji doświadczenia życiowego na poziomie teoretycznym uzasadnia istotę autobiograficznej narracji jako sposobu pojęciowej organizacji życiowego doświadczenia. Pisze także o narracji autobiograficznej jako społecznym i mentalnym fenomenie. Opisuje sposoby budowania autobiograficznej narracji oraz zasady, które charakteryzują utrzymywanie biograficznej narracji: zgodność autentyczności i identyczności subiekta, logiczną niezgodność przestrzenno-czasowego planu, zgodność oczekiwań subiekta itd. W artykule podana jest także charakterystyka podstawowych funkcji narracji, służąca jako środek do pojęciowej organizacji doświadczenia życiowego subiekta.
Artykuł Wyobrażenia nastolatków adoptowanych i wychowujących się w rodzinach biologicznych na temat przyszłej rodziny autorstwa Natalii Smirnovej, pokazuje specyfikę konkretnej treści wyobrażeń o przyszłości rodziny u młodzieży w rodzinach zastępczych i biologicznych. Wyniki badań pokazują, że młodzież widzi przyszłość swojej rodziny jako rodzinę szczęśliwą, w której obecne są dzieci, wzajemny szacunek, życzliwość i piękno. Wypowiedzi reprezentacji młodzieży z rodzin z niekorzystnej relacji rodzic – dziecko w przeszłości, odzwierciedlają ich osobiste doświadczenie w pracy z rodzicami. Dzieci dorastające w rodzinach zastępczych, koncentrując się na pragmatycznym, racjonalnym podejściu do obrazu rodziny w przyszłości, pamiętają, aby wskazać na obecność w rodzinie miłości do dzieci. Funkcje te pozwalają na wykorzystanie wyników zapobiegawczych i naprawczych opieki psychologicznej dla młodzieży w celu zwiększenia elastyczności systemu rodzinnego w rodzinie zastępczej, a także do tworzenia przyszłych pozytywnych obrazów rodziny u młodzieży i tworzenia psychologicznego przygotowania do małżeństwa.
Svetlana Ustimenko w artykule pt. Dynamika wiekowa przy wyborze wartości
przez ukraińską młodzież szkolną i studencką przedstawia wyniki badania wartości ukraińskiej młodzieży przy pomocy metodyki M. Rokicza, która pozwala ujawnić strukturę terminalnych (wartości-cele) i instrumentalnych (wartości-środki) wartości. W badaniu brali udział uczniowie z klas dziesiątej i jedenastej oraz studenci. To pozwoliło urzeczywistnić porównawczą analizę systemu wartości młodych ludzi różnych kategorii wiekowych. W wyniku badania ujawniono, że głównymi terminalnymi wartościami niezależnie od wieku są wartości rodzinne i zdrowie. Z wiekiem powiększa się znaczenie społeczno-zorientowanych wartości, bardziej pociągające staje się aktywne, czynne życie. Przeprowadzone badanie pozwoliło ujawnić strukturę wartości nowoczesnych ukraińskich uczniów i studentów, wyśledzić wzrost różnicy dynamicznych aspektów wartości osób badanych. Otrzymane wyniki charakteryzują odrębności wartościowej sfery uczniów i studentów, dynamikę ich wartości i pozwalają twierdzić o przewadze wartości osobowościowo-znaczących nad społeczno-znaczącymi młodzieży ukraińskiej, jak również o ich zależności od właściwości wiekowych, a także właściwości rozwoju fachowego.
Władysław Walkowiak oraz Katarzyna Sobianowska w artykule pt. Promieniotwórczość naturalna i sztuczna – korzyści i zagrożenia wynikające z jej stosowania. Energetyka jądrowa w Polsce opisali promieniotwórczość naturalną, charakteryzując występowanie substancji promieniotwórczych w środowisku ziemskim oraz ich zastosowanie praktyczne. Omówiono też promieniotwórczość sztuczną, w tym reakcje rozszczepienia jądrowego uranu-235, użytą do produkcji bomby atomowej oraz w energetycznych reaktorach jądrowych. Zdefiniowano promieniowanie jonizujące oraz ochronę radiologiczną przed tym promieniowaniem. Omówiono dawki promieniowania jonizującego, a także dopuszczalne dawki graniczne w Polsce. Opisano udział poszczególnych paliw energetycznych w światowej i polskiej produkcji elektryczności, wskazując zanieczyszczenia atmosfery z tym związane. Przedstawiono stan i perspektywy energetyki jądrowej na świecie. Pokazano dotychczasowe najpoważniejsze awarie elektrowni jądrowych. Opisano przygotowania do budowy elektrowni jądrowych w Polsce, wskazując potencjalne lokalizacje oraz omawiając koszty budowy, projektowane technologie oraz problematykę szkolenia kadr.