Kategoria:

Zeszyty Naukowe nr 14(1)/2015

W Wydawnictwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy ukazały Zeszyty Naukowe nr 14(1)/2015.

31,90 

W Wydawnictwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy ukazały Zeszyty Naukowe nr 14(1)/2015.
Zbiór otwiera artykuł pt. Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych – wybrane aspekty podatkowe autorstwa Rafała Bernata. Celem artykułu jest przedstawienie aspektów podatkowych działania EZIG na gruncie podatku dochodowego, podatku od towarów i usług oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. ). Autor dokonał krótkiej charakterystyki prawnej zgrupowania na gruncie ustawodawstwa Unii Europejskiej oraz polskiego prawa spółek handlowych. Ponadto analizie poddano zakres odpowiedzialności członków zgrupowania za zobowiązania podatkowego podmiotu. Zastosowano analityczną, logiczną i porównawczą metodę badawczą.
W artykule Yuri Karandasheva pt. Psychologia naukowa: przedmiot, układ i metodologia czytelnik znajdzie szczegółową podstawę, aby rozpatrywać przedmiot, układ oraz metodologię psychologii naukowej w sposób różniący się od tradycyjnego.
Radosław Radkowski w artykule pt. Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy jako element organizacji ratownictwa i ochrony ludności w Polsce omawia funkcjonowanie tego systemu, który obecnie funkcjonuje w Polsce jako jeden z trzech głównych systemowych elementów ratownictwa. W opracowaniu przedstawiono ramy funkcjonowania KSRG ze wskazaniem zależności współdziałania z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz Systemem Powiadamiania Ratunkowego. W publikacji odniesiono się również do wymagań i kryteriów dla jednostek aspirujących do włączenia w jego strukturę. W podsumowaniu dostrzeżono, że obecny kształt systemu to wynik dwudziestu lat jego rozwoju, a fakt, że funkcjonuje on równolegle z innymi systemowymi rozwiązaniami mającymi za priorytet organizację ratownictwa i niesienia pomocy w sytuacji zagrożeń powoduje, że należy dążyć do scalania rozwiązań i doskonalenia współdziałania podmiotów powołanych do niesienia pomocy obywatelom państwa.
Gerald G. Sander w pracy pt. Podejście do kwestii ryzyka w niemieckim prawie ubezpieczeniowym prowadzi debatę na temat szybkiego tempa rozwoju technologicznego, które prowadzi do powstawania coraz bardziej niebezpiecznych i potencjalnie szkodliwych systemów i produktów. Prawodawstwo odnoszące się do tych zagadnień nie jest wprowadzane w dostatecznie szybkim tempie, pozwalającym uwzględnić ten rozwój. Z jednej strony legislatorom brakuje niezbędnej, szczegółowej, specjalistycznej wiedzy naukowej i technicznej, a z drugiej – właściwe opisanie za pomocą słów skomplikowanych zagadnień technicznych w kategoriach norm prawnych jest praktycznie niemożliwe. Z tego powodu postępujące zmiany technologiczne są równoważone jedynie przez wprowadzanie abstrakcyjnych regulacji prawnych, którym daleko jest to ideału.
Artykuł pt. Analiza porównawcza relacji ojca i syna oraz ich zachowań osobowościowych autorstwa Tatiany Senko, opisuje poglądy chłopców w wieku przedszkolnym na temat roli ojca w rodzinie oraz charakteryzuje relacje w parze „ojciec-syn”. Przedstawiona została charakterystyka współczesnego obrazu ojca i jego roli w życiu dziecka oraz znaczenie relacji ojca i syna w ramach kontaktów rodzinnych. Głównymi problemami badawczymi występującymi w badaniu były: analiza relacji ojca i syna oraz analiza zależności pomiędzy osobowością ojca, a zachowaniem osobowościowym syna. W badaniu wykorzystany zostały sondaż diagnostyczny, ankieta, wywiad, rysunek „Mój tata” oraz autorska metoda diagnozy zachowań osobowościowych. Do analizy statystycznej danych empirycznych stosowano standardowe procedury statystyczne. Wyniki badań pokazują, że istnieje wzajemny związek pomiędzy zachowaniem osobowościowym ojca, a zachowaniem osobowościowym syna.
Numer zamyka artykuł Wity Szulc pt. Arteterapia w poszukiwaniu tożsamości naukowej. Autorka podejmuje, po raz kolejny, problem tożsamości arteterapii jako dyscypliny naukowej. O uznaniu naukowości danej dyscypliny decyduje stosowana w niej metodologia badań naukowych. W odniesieniu do arteterapii zastosowanie mają dwa podstawowe modele badań: pozytywistyczny, inaczej ilościowy i model jakościowy. Badania jakościowe są zgodne z holistyczną naturą terapii przez sztukę i najlepiej się nadają do badania sztuki, piękna i tego, co jest sednem pracy arteterapeutów. Naukowcy z obszaru nauk medycznych, którzy decydują o dopuszczeniu poszczególnych procedur do stosowania w instytucjach medycznych, z których opinią arteterapeuci muszą się liczyć, pracując w zespołach terapeutycznych, domagają się jednak „twardych” dowodów skuteczności terapii z udziałem sztuki; stąd pojawienie się, najpierw w obszarze muzykoterapii, metody badań pod nazwą „Evidence based Music Therapy” („Muzykoterapia oparta na dowodzie” ) a później „Arteterapia oparta na dowodzie”, analogicznej do „Medycyny opartej na dowodach” (Evidence based Medicine).