Kategoria:

Zeszyty Naukowe nr 15(2)/2015

W Wydawnictwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy ukazały Zeszyty Naukowe nr 15(2)/2015.

34,40 

W Wydawnictwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy ukazały Zeszyty Naukowe nr 15(2)/2015.

Zbiór otwiera artykuł Jolanty Bielawskiej pt. Rola pielęgniarki w opiece długoterminowej. Opieka długoterminowa to znaczący obszar działalności zawodowej pielęgniarki/pielęgniarza, wymagający wysokich kompetencji i samodzielności zawodowej. Podejmowane interwencje mają na celu zapewnienie całodobowej opieki pielęgniarskiej nad osobą chorą lub z niepełnosprawnością w przypadku, gdy dotąd realizowana opieka przekracza możliwości fizyczne i psychiczne rodziny i opiekunów, a tym samym uniemożliwia normalne dotąd funkcjonowanie rodziny. Autorka zwraca uwagę, że zapotrzebowanie na świadczenia opieki długoterminowej jest uwarunkowane kilkoma czynnikami, wśród których należy wymienić zmiany w sytuacji demograficznej, wydłużenie się przeciętnego czasu trwania życia, spadek umieralności w każdej grupie wiekowej związany z intensywnym rozwojem i osiągnięciami medycyny. Sytuacja zdrowotna społeczeństwa, zmiany w strukturze, funkcjonowaniu rodzin i ich sytuacji ekonomicznej również wpływają na zainteresowanie różnymi formami opieki długoterminowej. Zasadniczy wpływ na rozwój opieki długoterminowej mają także zmiany w systemie ochrony zdrowia, proponowane standardy i procedury opieki medycznej.

Podstawowym celem opracowania pt. Przyrzeczenie publiczne w uregulowaniu Kodeksu cywilnego - próba ogólnego ujęcia instytucji dla potrzeb praktyki obrotu autorstwa Juliana Jezioro jest przedstawienie uregulowania przyrzeczenia publicznego w Kodeksie cywilnym. W zakresie – w jakim może to być użyteczne dla praktyki obrotu. Źródłem tego stosunku zobowiązaniowego jest jednostronna czynność prawna. Przyrzeczenie publiczne może być dokonane przez każdy podmiot dopuszczony do obrotu. Uregulowane zostało w dwóch podstawowych formach - przyrzeczenia nagrody za oznaczoną czynność oraz przyrzeczenie nagrody za najlepsze dzieło lub najlepsza czynność (przyrzeczenie nagrody konkursowej). Artykuł dotyczy przesłanki „publiczności” przyrzeczenia, istoty i charakteru świadczeń stron. Zawiera omówienie wykonanie przyrzeczenia publicznego przez kilka podmiotów. Wskazuje na podstawowe różnice pomiędzy konkursem, a pozostałymi przypadkami przyrzeczenia publicznego. Wzmiankowo odnosi się do konkursu w ramach zamówień publicznych oraz tzw. „konkursów zamkniętych”.

Geneza zasady suwerenności narodu to z kolei artykuł Agnieszki Kos. Autorka analizując problem suwerenności zwraca uwagę, na fakt, że chodzi tu o termin, który występuje w wielu znaczeniach i kontekstach, rodząc spory interpretacyjne. Suwerenność jest kategorią teoretycznoprawną, charakterystyczną dla różnych dziedzin prawa. Wraz z rozwojem cywilizacyjnym następuje jej reinterpretacja, redefinicja oraz zmiana percepcji.

Elena Sapogova w artykule Semantyczne kodowanie doświadczeń egzystencjalnych w tekstach autobiograficznych opisuje osie semantyczne i indywidualne sposoby kodowania doświadczeń egzystencjalnych. Wykazano, że w sto­sunku do swojego życia człowiek może mieć dwie pozycje narracji: pierwsza skupia jego uwagę na sobie i swoim wewnętrznym „Ja”; druga – na wydarzeniach z drogi życiowej człowieka, jego celów życiowych itd. („Życie”). W zależności od pozycji zajmowanej przez człowieka kodowanie tekstu w opisach własnego życia ( kod działania, kod hermeneutyczny, kod kultury, kod semantyczny, kod symboliczny) może tworzyć różne wersje biografii, które odzwierciedlają cele, znaczenie i wartość osoby badanej. W pierwszej sytuacji rzeczywistość życia osoby opisuje się przez użycie pojęć „Ja jako system narracji”, „Ja jako kreatywność życia”, „Ja jako system mikrokultury”, „Ja jako system semantyczny” i „Ja jako system symboliczny”; w drugiej – za pomocą pojęć „Moje życie jako łańcuch wydarzeń”, „Moje życie jako stworzenie autentyczności”, „Moje życie jako prezentacja siebie”, „Moje życie jako stworzenie indywidualnej mitologii” itd.

W artykule pt. Wybrane problemy pielęgnacyjne chorego z guzem mózgu Małgorzaty Słupskiej-Kartaczowskiej ukazano wybrane problemy pielęgnacyjne chorego z guzem mózgu, obejmujące okres przed i po operacji oraz możliwość powstania powikłań pooperacyjnych. Personel pielęgniarski sprawujący opiekę nad chorymi z guzami mózgu powinien cechować się umiejętnością prawidłowego rozpoznawania i rozwiązywania problemów pielęgnacyjnych, dając przez to choremu większe poczucie bezpieczeństwa oraz zmniej­szenie zagrożenia niepełnosprawnością. Wnikliwe obserwowanie chorego pod kątem możliwości wystąpienia powikłań i szybka reakcja personelu są niezbędne w opiece nad chorym. Prawidłowe wyznaczenie diagnozy pielęgniarskiej powinno opierać się na przedstawionej typologii guzów mózgu, ich objawów oraz sposobów leczenia.

Numer zamyka artykuł Jana Ziobry pt. Współdziałanie Państwowej Straży Pożarnej z Siłami Zbrojnymi Rzeczpospolitej Polskiej. Postęp społeczno-gospodarczy kraju związany z rozwojem przemysłu, różnorakiej infrastruktury technicznej, wdrażaniem nowoczesnych technologii, a także zmieniające się warunki klimatyczne, które powodują występowanie niekorzystnych zjawisk natural­nych, stanowią potencjalne źródła zagrożeń dla człowieka i otaczającego go środowiska. Niezaprzeczalnym faktem jest, że zarówno bezpieczeństwo, jak i zagrożenia, które są z nim nierozłącznie związane, podlegają gwałtownym i dynamicznym przemianom. Realizacja zadań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa wymaga złożonych nakładów i stosowania coraz nowocze­śniejszych środków przeciwdziałania powstającym zagrożeniom, aby w maksymalnym stopniu chronić interesy państwa i obywateli. Taki stan rzeczy rodzi potrzebę współ­działania, połączenia sił wszystkich odpowiedzialnych podmiotów celem uzyskania większego potencjału, ale również łączenia różnych kompetencji i możliwości osób oraz środków działania im tylko dostępnych.