Kategoria:

Zeszyty Naukowe nr 16(3)/2015

W Wydawnictwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy ukazały Zeszyty Naukowe nr 16(3)/2015.

33,60 

W Wydawnictwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy ukazały Zeszyty Naukowe nr 16(3)/2015.
Numer otwiera artykuł Tomasza Kaczmarka pt. Migracja – charakterystyka zjawiska, w którym wyjaśniono znaczenie słowa „migracja”. Przedstawiono jej różne podziały, a także scharakteryzowano jeden z najczęściej występujących rodzajów migracji, jakim jest imigracja. Omówiono również jej nielegalny charakter, wskazując jednocześnie na źródła i skutki tego zjawiska. W ogólnym zarysie zaprezentowano również instytucje, a także zakres ich działań w sytuacji zaistnienia tego procederu.
W artykule pt. Idea zwierzchnictwa narodu, Agnieszka Kos porusza kwestię zwierzchnictwa narodu, które zaliczane jest w nauce prawa do najbardziej kontrowersyjnych i spornych pojęć. Formułowane są różne koncepcje dla wyrażenia sensu tej kategorii pojęciowej. Daje tu o sobie znać wielopłaszczyznowość analizy: dominujące podejście prawne zderza się z ujęciem politologicznym, psychologicznym i socjologicznym. Wiele trudności i nieporozumień metodologicznych dostarcza fakt, iż pojęcie suwerenności odnosi się do dwu różnych – choć ze sobą powiązanych – zjawisk, a mianowicie: suwerenności państwa, określanej często terminem suwerenności zewnętrznej (obszar zainteresowania prawa międzynarodowego, prawa europejskiego i nauki o stosunkach międzynarodowych) oraz suwerenności narodu, nazywanej też suwerennością wewnętrzną.
O Współpracy Reichswehry i Armii Czerwonej w latach 1920 –1933 można przeczytać w artykule Zbigniewa Kuśmierka. W latach 1920 – 1933 rozwijała się tajna współpraca wojskowa pomiędzy Reichswehrą i Armią Czerwoną. Ze strony niemieckiej inicjatorem był gen. Hans von Seeckt, ze strony rosyjskiej, tamtejsze kręgi wojskowe. Rosjanom zależało na odbudowie przemysłu wojskowego i liczyli na niemieckie inwestycje zbrojeniowe w Rosji Radzieckiej, a następnie w ZSRR. Niemcom, ograniczonym w zbrojeniach Traktatem Wersalskim, chodziło o wykorzystanie rosyjskich poligonów do szkolenia lotników, czołgistów, prowadzenia prób z bronią chemiczną. Współpraca więcej korzyści przyniosła Niemcom, mogącym w Lipiecku testować m.in. nowe typy samolotów. W ramach współpracy w Niemczech szkolili się radzieccy oficerowie. Tajna współpraca trwała do 1933 roku. Przerwał ją Hitler po dojściu do władzy.
Iwona Sierpowska w artykule pt. Bezpieczeństwo socjalne jako dobro publiczne podejmuje próbę analizy bezpieczeństwa socjalnego w innym ujęciu, odwołującym się do konstrukcji dóbr publicznych. Autorka, pojęcie bezpieczeństwa socjalnego przedstawia przez pryzmat powszechnej dostępności, normatywnego poziomu ochrony socjalnej oraz jej prawnych, społecznych i aksjologicznych uzasadnień, odwołujących się do praw człowieka, zasady dobra wspólnego oraz ochrony bezpieczeństwa narodowego. Oprócz roli państwa w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego artykuł podnosi rangę indywidualnej zapobiegliwości i własnej troski człowieka o godne życie.
Predykatory kryzysu rozwoju normatywnego w okresie dojrzewania i we wczesnej dorosłości autorstwa Angeliki Szamne to prezentacja wyników konstrukcji modeli predykcyjnych normatywnego kryzysu i jego systematyczność w okresie dojrzewania i wczesnej dorosłości (12 – 20 lat). Wybrane badania dotyczyły młodzieży 12 –15 lat (55 uczniów szkół średnich) oraz 66 uczniów II i III roku szkół wyższych na Ukrainie (18 – 20 lat). Dwa modele regresywne pozwalają opisać różne kompleksy czynników predykcyjnych psychologicznego kryzysu w okresie dojrzewania. Objawy kryzysu w okresie dojrzewania są determinowane następującymi czynnikami predykcyjnymi: indywidualne właściwości typologiczne (niestabilność emocjonalna, ekstrawersja), emocjonalne i wolicjonalne cechy (problemy samokontroli, niskie poczucie kontroli), negatywny stosunek do działania (do obowiązków i nauczania), do ludzi i norm moralności, niekorzystne środowisko społeczne (sytuacja rodzinna, wychowanie w rodzinie, doświadczenia biograficzne), nieodpowiednie zachowanie normatywne, indywidualizm (43% wyjaśnienie rozbieżności w zależnej zmiennej „kryzys”). Główne czynniki prognostyczne kryzysu w okresie dojrzewania to: deficyt aktywności subiektywnej, niski poziom rozumienia sensu życia, poczucie kontroli zewnętrznej, bierność społeczna, negatywne nastawienie do siebie, niski subiektywny poziom samopoczucia, brak spontaniczności i elastyczności w komunikacji, koncentracja na wartościach majątkowych (26% rozbieżności zmiennej). Przeprowadzono analizę porównawczą czynników predykcyjnych kryzysu w wieku dojrzewania i wczesnej dorosłości (wspólne i odmienne cechy). Dokonano analizy zmian proporcji wagi i roli uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych kryzysu w okresie dojrzewania (spadek wartości indywidualnych typologicznych cech, charakterystyka sytuacji rodzinnej i edukacji, zwiększenie roli elementów refleksyjnych, koncepcji własnego – Ja, właściwości wartościowo-semantycznych i subiektywnych).
Monika Szyłkowska i Janusz Murasicki w artykule Cyfrowa globalizacja determinantem współczesnego bezpieczeństwa przedstawiają zjawisko globalizacji i cyfryzacji w odniesieniu do współczesnego środowiska bezpieczeństwa. Zaprezentowano aspekt globalnego systemu bezpieczeństwa oraz zjawiska z nim związane – w tym wyzwania i zagrożenia, jakie implikują. Przedstawiono także przedmiotowy i podmiotowy zakres bezpieczeństwa państwa determinowany przez zjawisko cyfrowej globalizacji.
Numer zamyka recenzja książki pt. Bezpieczeństwo wewnętrzne. Podręcznik akademicki. Autorami książki są Zbigniew Ścibiorek, Bernard Wiśniewski, Rafał Bolesław Kuc, Andrzej Dawidczyk. Recenzja została przygotowana przez Pawła Kobesa pracownika Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.
Dodatkowo w Zeszytach Naukowych PWSZ im. Witelona w Legnicy nr 16(3)/2015 znajdują się zasady zamieszczania artykułów w czasopiśmie oraz instrukcja dotycząca przygotowania i struktury artykułów. Informacje te opublikowano z myślą o autorach, którzy chcieliby zgłosić swoje artykuły do kolejnych numerów Zeszytów Naukowych.