Kategoria:

Zeszyty Naukowe nr 17(4)/2015

W Wydawnictwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy ukazały się Zeszyty Naukowe nr 17(4)/2015.

33,80 

W Wydawnictwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy ukazały się Zeszyty Naukowe nr 17(4)/2015.
Numer otwiera artykuł Kazimiery Jaworskiej pt. „Działalność Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy w czasach PRL”. Przeobrażenia społeczno-polityczne, które nastąpiły w Polsce po zakończeniu II wojny światowej, wywarły wpływ na działalność wszystkich instytucji i organizacji związanych z szeroko rozumianą problematyką oświatowo-wychowawczą. Jedną z nich było Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, utworzone w 1949 roku. Chociaż działalność TPD w praktyce wpisywała się w kanony polityki komunistycznego państwa, w 1952 roku zapadła decyzja o jego likwidacji. Nowy rozdział w dziejach TPD zainicjował „Polski Październik”. Aktywność działaczy doprowadziła do jego formalnego reaktywowania w 1957 roku. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci do końca istnienia PRL było finansowane z budżetu państwa, ściśle realizując jego politykę na niwie oświatowo-wychowawczej. Powstanie i początki działalności TPD w Legnicy były konsekwencją spontanicznego
działania grona pedagogów związanych z przedwojennym Robotniczym Towarzystwem Przyjaciół Dzieci na rzecz przybyłych do miasta dzieci skrzywdzonych przez II wojnę światową. Mając na uwadze uwarunkowania polityczne oraz reformę administracji państwowej, w dziejach legnickiego TPD można wyróżnić następujące etapy: 1949 –1956, 1957–1975, 1975 –1980, 1981–1989. Zachowane materiały źródłowe wskazują, iż TPD w Legnicy w latach 1949 –1989 prowadziło ożywioną działalność na rzecz dzieci i młodzieży.
Silvia Ručinská, Miroslav Fečko w artykule pt. „Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w krajach Grupy Wyszehradzkiej ze szczególnym uwzględnieniem sektora usług” przedstawiają kwestię bezpośrednich inwestycji zagranicznych w krajach Grupy Wyszehradzkiej z punktu widzenia ich znaczenia dla sektora usług. Celem niniejszego artykułu jest analiza bezpośrednich inwestycji zagranicznych w krajach Grupy Wyszehradzkiej z uwzględnieniem ich klasyfikacji z uwagi na działalność gospodarczą, ze szczególnym naciskiem na znaczenie sektora usług.
Artykuł Justyny Stańczyk pt. „Eurosieroctwo” jako skutek migracji zarobkowej” zwraca uwagę na narastające zjawisko migracji zarobkowej i jej skutków w skali mikro w postaci eurosieroctwa. Rozważania skupiają się na ukazaniu negatywnego oraz pozytywnego oddziaływania migracji zarobkowej na rodzinę, a przede wszystkim na funkcjonujące w niej dzieci. Przedstawione zostały przeobrażenia, jakim ulegają podstawowe funkcje rodziny oraz ich wpływ na funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i szkolnym dzieci w sytuacji rozłąki rodziny spowodowanej migracją zarobkową rodziców.
„Właściwości motywacji działalności pedagogicznej w zakresie kształcenia innowacyjnego” to tytuł artykułu Natalji Makarenko i Svetlany Ustimenko. W artykule rozpatrują problem aktualnej motywacji pedagogów pracujących w warunkach nauczania innowacyjnego. Artykuł zawiera analizę podejść teoretycznych do zrozumienia motywacji i motywów w różnych kierunkach nauki psychologicznej oraz wyniki badań empirycznych. Autorzy artykułu rozumieją motywacje jako system pobudzeń, aktywizowane zachowanie człowieka oraz z tych pozycji analizują problemy działalności pedagogicznej współczesnego nauczyciela.
Verena Wagner, autorka artykułu pt. „Imprezy facebookowe – prawo obrony koniecznej (część 1)” porusza kwestię regulacji prawnych imprez facebookowych jak również możliwości działania służb bezpieczeństwa. Imprezy facebookowe, będące w centrum zainteresowania opinii publicznej, można sprawnie i łatwo zorganizować on-line za pośrednictwem serwisu społecznościowego facebook. Jednakże umawianie się na tego typu masowe imprezy stawia służby bezpieczeństwa przed znaczącymi praktycznymi oraz prawnymi problemami związanymi z utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Artykuł „Z problematyki oględzin w procesie karnym” Aleksandry Włodarskiej przedstawia temat oględzin będących czynnością dowodową w procesie karnym i mającą ogromne znaczenie w dziedzinie kryminalistyki. W oparciu o regułę stosowania siedmiu złotych pytań, które zostały wprowadzone przez H. Grossa, oględziny zmierzają do wyjaśnienia okoliczności przestępstwa, ale także, jaki miało ono charakter. Pytania stanowią pomoc w uzyskiwaniu informacji i ich uporządkowaniu. Oględziny zostały scharakteryzowane pod względem ogólnym, z dokonaniem charakterystyki oględzin miejsca, osoby, rzeczy i zwłok w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania karnego. W treści artykułu poruszone zostały kwestie dotyczące tego, kto może dokonać oględzin i w jakim zakresie, kiedy można ich dokonać, w jaki sposób powinny zostać przeprowadzone oględziny.
Numer zamyka recenzja książki pt. „Służba więzienna w Polsce. Administracja i podstawy działania”. Autorem książki jest Tomasz Przesławski. Recenzja została przygotowana przez Pawła Kobesa pracownika Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.
Dodatkowo w Zeszytach Naukowych PWSZ im. Witelona w Legnicy nr 17(4)/2015 znajdują się zasady zamieszczania artykułów w czasopiśmie oraz instrukcja dotycząca przygotowania i struktury artykułów. Informacje te opublikowano z myślą o autorach, którzy chcieliby zgłosić swoje artykuły do kolejnych numerów Zeszytów Naukowych.