Kategoria:

Zeszyty Naukowe nr 18(1)/2016

W Wydawnictwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy ukażą się Zeszyty Naukowe nr 18(1)/2016.

36,90 

W Wydawnictwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy ukażą się Zeszyty Naukowe nr 18(1)/2016.
Numer otwiera artykuł Adama Lisieckiego pt. Zapobieganie zagrożeniom epidemiologicznym na przełomie wieków. Omówiono w nim działania podejmowane w celu zapobieganiu zagrożeniom epidemiologicznym na przestrzeni wieków. Jako narzędzia wykorzystano metodę analizy literatury przedmiotu. W pracy przedstawiono na wybranych przykładach, przebieg, opis ochrony ludności oraz zmianę podejścia do chorób zakaźnych wraz z rozwojem medycyny w kraju jak i na świecie
Aleksandra Włodarska w pracy Standardy oraz wybrane metody identyfikacyjne stosowane przy dokonywaniu oględzin miejsca na przykładzie katastrofy masowej prezentuje problematykę, obejmującą zakres działania odpowiednich organów przy dokonywaniu oględzin miejsca, a dokładnie miejsca katastrofy masowej. W artykule przedstawione zostały standardy postępowania dla kierujących oględzinami miejsca zdarzenia. Opracowane standardy mają na celu zapewnienie pomocy dla odpowiednich organów. Poza wspomnianymi standardami w niniejszym artykule uwzględnione zostały wzorce dotyczące identyfikacji ofiar, opracowane na V Konferencji Komisji Interpolu do spraw Identyfikacji Ofiar Katastrof Masowych i Klęsk Żywiołowych, która odbyła się w Lyonie 1993 roku. Omówione zostały także wybrane metody identyfikacyjne, do których należą: badania DNA, stomatologia, identyfikacja ciała na podstawie znaków szczególnych (blizn, tatuaży, znamion), osteopatoskopia, implantoskopia oraz fotografia.
Artykuł Aleksandry Szwajcy pt. Białoruskie doświadczenia w zakresie zarządzania kryzysowego porusza kwestię bezpieczeństwa Republiki Białorusi. Kraj ten w związku ze swoim położeniem geograficznym oraz przebytymi transformacjami szczególnie narażony jest na szereg zagrożeń, zwłaszcza tych związanych ze zorganizowana przestępczością, handlem ludźmi, narkotykami, bronią itp. Zarządzanie kryzysowe na obszarze Republiki Białorusi sprawuje Ministerstwo Sytuacji Nadzwyczajnych Republiki Białorusi (MES), które jest właściwym organem rządowym do spraw regulacji i kontroli w zakresie zapobiegania i likwidacji sytuacji nadzwyczajnych katastrof naturalnych i antropogenicznych oraz obrony cywilnej, ochrony przeciwpożarowej, przemysłowej, bezpieczeństwa jądrowego i radiacyjnego, likwidacji skutków katastrofy w Czarnobylu , tworzenia i utrzymywanie rezerw państwowych i mobilizacji materiału.
Bezpieczeństwo uroczystości kościelnych autorstwa Artura Szeli, omawia ogólną charakterystykę zasad organizacji imprez masowych, specyfikę funkcjonowania Kościoła Katolickiego w Polsce, uregulowania prawne dotyczące organizacji uroczystości kościelnych oraz opis imprez masowych o charakterze religijnym w Polsce. Przy organizacji tego typu uroczystości należy stosować, odpowiednio do sytuacji, szczególne środki ostrożności w celu zapewnienia wszystkim uczestnikom maksimum bezpieczeństwa.
Kinga Badowska-Zygmuntowicz w artykule Specyfika operatu szacunkowego, jako dowodu w postępowaniu cywilnym przedstawia temat procesu cywilnego z użyciem operatu szacunkowego. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Sądu Najwyższego operat szacunkowy wykonany na zlecenie strony stanowi dowód prywatny. Większe znaczenie dla oceny materiału dowodowego ma operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego na zlecenie sądu. Wówczas sąd ocenia go pod względem zgodności z zasadami logiki i wiedzy powszechnej, poziomu wiedzy biegłego, a także sposobu motywowania oraz stopnia stanowczości wyrażonych wniosków. Celowa jednak mogłaby być próba zrównania wartości dowodowej operatu szacunkowego sporządzonego na zlecenie stron z opinią sporządzoną na wniosek sądu. Sytuacja taka mogłaby mieć wpływ na przyśpieszenie rozpoznania sprawy oraz ograniczenie kosztów postępowania.
Przegląd wybranych metod przybliżonego określania odporności i nośności ogniowej słupów żelbetonowych w świetle badań prowadzonych z uwzględnieniem usztywnienia elementami przylegającymi to tytuł artykułu Michała Lidnera. W pracy przedstawiono przegląd wybranych metod służących przybliżonemu określaniu odporności i nośności ogniowej słupów żelbetowych w warunkach pożarowych. Przedstawiono również program badawczy i wyniki badań słupów żelbetowych oraz słupów ze zbrojeniem rozproszonym, które w warunkach pożarowych obciążano siłownikiem poprzez trójwymiarową ramę stalową, uwzględniając tym samy usztywnienie elementami przylegającymi. Następnie wykorzystano przedstawione metody do obliczenia nośności ogniowej bądź nośności obliczeniowej słupów i porównano wyniki obliczeń z wynikami badań.
Agnieszka Kos w opracowaniu pt. Nawiązanie stosunku pracy z osobą ubezwłasnowolnioną podejmuje problem ubezwłasnowolnienia z perspektywy prawa pracy. Zamiarem rozważań jest zwrócenie uwagi na poglądy dotyczące możliwości nawiązania stosunku pracy z osobą ubezwłasnowolnioną. Ubezwłasnowolnienie to instytucja o szczególnym znaczeniu dla konstytucyjnego statusu jednostki, dotykająca podstawowych praw człowieka w zakresie swobodnego decydowania o swoim życiu. Skutek ubezwłasnowolnienia, ma ogromne znaczenie praktyczne, także w kontekście zatrudnienia. Celem pracy jest także dostrzeżenie zachodzących w prawie zmian uregulowań dotyczących statusu prawnego osób z niepełnosprawnością, szczególnie intelektualną, a zarazem konieczność wprowadzenia nowych regulacji.
Verena Wagner, autorka artykułu pt. „Imprezy facebookowe – prawo obrony koniecznej (część 2)” porusza kwestię regulacji prawnych imprez facebookowych jak również możliwości działania służb bezpieczeństwa. Imprezy facebookowe, będące w centrum zainteresowania opinii publicznej, można sprawnie i łatwo zorganizować on-line za pośrednictwem serwisu społecznościowego facebook. Jednakże umawianie się na tego typu masowe imprezy stawia służby bezpieczeństwa przed znaczącymi praktycznymi oraz prawnymi problemami związanymi z utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Dodatkowo w Zeszytach Naukowych PWSZ im. Witelona w Legnicy nr 18(1)/2016 znajdują się zasady zamieszczania artykułów w czasopiśmie oraz instrukcja dotycząca przygotowania i struktury artykułów. Informacje te opublikowano z myślą o autorach, którzy chcieliby zgłosić swoje artykuły do kolejnych numerów Zeszytów Naukowych.