Kategoria:

Zeszyty Naukowe nr 19(2)/2016

W Wydawnictwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy ukazały się Zeszyty Naukowe nr 19(2)/2016.

40,90 

W Wydawnictwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy ukazały się Zeszyty Naukowe nr 19(2)/2016.
Numer otwiera artykuł Marka Brylonka pt. Siły policyjne w międzynarodowym zarządzaniu kryzysowym. W związku z ewolucją kilku z najbardziej złożonych i wielowymiarowych teatrów operacji ostatnich lat autor przedstawia teoretyczną problematykę użycia sił policyjnych, zilustrowaną dwoma przykładami praktycznymi misji UNMISS w Południowym Sudanie oraz operacji EUFOR w Republice Środkowoafrykańskiej, w których siły policyjne wkomponowane zostały w szersze interwencje międzynarodowe. Wyniki przeprowadzonych badań dowodzą, że siły policyjne ze względu na ich efektywność oraz perspektywy zapewnienia trwałych stanów końcowych misji i operacji (end state) nadal będą szeroko wykorzystywane w międzynarodowym zarządzaniu kryzysowym.
Ewelina Dymarska w artykule pt. Czynniki modulujące układ immunologiczny człowieka przedstawia wpływ różnych czynników na aktywność układu immunologicznego. Układ immunologiczny człowieka ma za zadanie chronić nas przed czynnikami zewnętrznymi, które nieustannie nękają organizm. Złożoność mechanizmów odpornościowych i powiązanie z innymi układami sprawia, że prawidłowa funkcja mechanizmów odpornościowych zależy od uwarunkowań genetycznych, wieku, kondycji zdrowotnej, aktywności fizycznej, stresu oraz diety. Na czynność układu immunologicznego ma również wpływ niedożywienie oraz otyłość, które w znacznym stopniu zaburzają podstawowe funkcje obronne mechanizmów odpornościowych.
W artykule pt. Restrukturyzacja zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego w latach 2004 – 2014 autorstwa Marcina Hibnera przedstawiono proces restrukturyzacji zatrudnienia w zakładach górniczych w okresie drugiej fazy restrukturyzacji przypadającej na lata 2004 – 2014. Zatrudnienie w branży zaprezentowano w poszczególnych spółkach węglowych, województwach oraz według płci. Szczególną uwagę zwrócono na podział według miejsca pracy.
Artykuł Kazimiery Jaworskiej pt. Organizacja życia polskiego w Legnicy po zakończeniu II wojny światowej prezentuje proces organizowania życia polskiego w Legnicy w 1945 r. na tle skomplikowanych realiów miasta, w którym zasadnicze decyzje polskie władze podejmowały po konsultacjach z przebywającym w mieście Dowództwem Północnej Grupy Wojsk Radzieckich lub były podejmowane przez to Dowództwo. W tym czasie Legnica była siedzibą władz miejskich, powiatowych, a nawet przez kilka miesięcy – wojewódzkich. W związku z tym w mieście była wydawana gazeta „Pionier” będąca swojego rodzaju organem prasowym ówczesnych władz partyjno-państwowych. W niniejszym opracowaniu zwrócono uwagę przede wszystkim na te kwestie, o których zdawkowo wspominano we wcześniejszych opracowaniach.
„Mamy nie biorą zwolnienia, mamy biorą… szybkie lekarstwo”, czyli współczesna mama, współczesny tata a kreacja medialna w zakresie zachowań związanych z promocją i ochroną zdrowia w rodzinie to artykuł Anny Kowal-Orczykowskiej. Publikacja jest analizą dyskursu medialnego w obrębie reklamy telewizyjnej, dotyczącego realizowania ról opiekuńczych w rodzinie – w zakresie sprawowania opieki nad zdrowiem bliskich. W artykule rozważana jest jakość przedstawianych wzorów zachowań męskich i kobiecych, które mogą reprodukować istniejące stereotypy na temat płci bądź stanowić przyczynek do kreowania postaw emancypacyjnych, adekwatnych do współczesnych zmian społeczno-ekonomicznych.
Michał Lidner w tekście pt. Prognoza skutków wybuchu w kontekście eksploracji powojennych obiektów tunelowych opisuje hipotetyczne analizy oddziaływania wybuchu w powojennych obiektach tunelowych. W jednym z takich obiektów rzekomo ma znajdować się złoty pociąg, który (jak wynika z doniesień medialnych) może być zaminowany z użyciem materiałów wybuchowych. W niniejszym artykule przedstawiono wpływ zastosowania wiedzy budowlanej w celu zapewnienia bezpieczeństwa robót archeologiczno-budowlanych podczas ewentualnej eksploracji takiego tunelu. Przedstawiono historyczne i techniczne aspekty budowy tuneli metodą odkrywkową. Opisano zachowanie obudowy tunelu w momencie ewentualnej detonacji ładunków wybuchowych. Określono również maksymalną masę materiału wybuchowego, która nie naruszy konstrukcji obiektu.
O Koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w sektorze MSP pisze Luiza Skrobich. Celem artykułu jest wskazanie na możliwość czerpania wielowymiarowych korzyści z wdrażania zasad koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu do strategii małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) oraz określenie czynników zniechęcających do implementacji zasad CSR. Autorka charakteryzuje sektor MSP oraz opisuje zasady społecznej odpowiedzialności biznesu. W artykule zamieszczone są także wyniki badań ankietowych ze źródeł wtórnych, które ukazują postrzeganie koncepcji CSR przez małe i średnie przedsiębiorstwa.
Jan Zaliwski koncentruje się na temacie Prawo petycji a prawo do skargi powszechnej w świetle obowiązujących uregulowań prawnych. W pracy starano się ukazać instytucję skargi powszechnej oraz petycji w świetle obowiązujących regulacji prawnych, tj. Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o petycjach. Celem opracowania jest charakterystyka instytucji skargi powszechnej oraz petycji, a także wskazanie, że skarga powszechna jest niekwalifikowanym środkiem ochrony przysługującym każdemu, bez uzasadnienia posiadania interesu prawnego, w przeciwieństwie do środków prawnych kwalifikowanych, np. skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Autor starał się ukazać zróżnicowany pogląd doktryny w zakresie teoretycznoprawnym oraz prawnoporównawczym w oparciu o analizę aktualnych rozwiązań prawnych, co w praktyce ułatwi rozróżnienie obu instytucji.
Numer zamyka artykuł Marka Żaka pt. Powstanie i początki działalności Milicji Obywatelskiej na Dolnym Śląsku w 1945 roku (w świetle dokumentacji Komendy Wojewódzkiej MO we Wrocławiu). Powstanie i pierwsze miesiące funkcjonowania Milicji Obywatelskiej na terenie Dolnego Śląska nie należały do najłatwiejszych. Powoli formująca się struktura organizacyjna jednostek MO w województwie na przestrzeni całego 1945 roku była poddawana nieustannym poprawkom i korektom. Permanentny brak ludzi do służby sprawił, że do pracy w milicji dostawały się jednostki całkowicie się do tej roli nie nadające. Spora ich część była ludźmi zdemoralizowanymi oraz nie posiadającymi jakiegokolwiek wykształcenia, a tym bardziej przygotowania do służby. Pierwsze próby indoktrynacji politycznej z powodu braku możliwości jej rzetelnego przeprowadzenia spełzły na niczym. Należy do tego dodać również dramatyczne warunki aprowizacyjne oraz stojące na podobnym poziomie wyposażenie pierwszych milicjantów (odzież, broń). Wszystko to sprawiało, iż w starciu z szalejącym wówczas w regionie żywiołem przestępczym, dolnośląska Milicja Obywatelska, była skazana na porażkę. Jednakże ciężka praca milicjantów na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa zaczęła przynosić pierwsze efekty. Chociaż wyniki w dalszym ciągu były mierne, to jednak dawały dobre perspektywy na przyszłość.
Dodatkowo w Zeszytach Naukowych PWSZ im. Witelona w Legnicy nr 19(2)/2016 znajdują się zasady zamieszczania artykułów w czasopiśmie oraz instrukcja dotycząca przygotowania i struktury artykułów. Informacje te opublikowano z myślą o autorach, którzy chcieliby zgłosić swoje artykuły do kolejnych numerów Zeszytów Naukowych.