Kategoria:

Zeszyty Naukowe nr 8

pod redakcją naukową dr Jolanty Bielawskiej.

W Serii Wydawniczej PWSZ im. Witelona w Legnicy ukazały „Zeszyty Naukowe nr 8”

39,60 

pod redakcją naukową dr Jolanty Bielawskiej.

W Serii Wydawniczej PWSZ im. Witelona w Legnicy ukazały „Zeszyty Naukowe nr 8”
Publikacja składa się z sześciu artykułów. W pierwszym pt. „Kompetencje zawodowe pielęgniarki” autorstwa Jolanty Bielawskiej omówione zostało współczesne pielęgniarstwo, które zmierza do analizowania i wyjaśniania teoretycznych zagadnień pielęgnacyjnych oraz rozwiązywania problemów praktyki zawodowej pielęgniarek. Kształtowanie się zawodu widziane w perspektywie historycznej i obecnie kieruje uwagę nie tylko na standardy i procedury postępowania, ale przede wszystkim na rozwój kompetencji zawodowych pielęgniarki rozumianych jako posiadana wiedza, kwalifikacje, umiejętności prowadzenia kompleksowej obserwacji, umiejętności podejmowania decyzji, świadczenia wysokiej jakości opieki i pomocy pielęgniarskiej.
W artykule Elżbiety Chmielewskiej pt. „Wpływ czynników motywujących na kształcenie podyplomowe pielęgniarek w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy” przedstawiono motywację dorosłych jako sumę czterech czynników, takich jak sukces, wola, wartość i przyjemność. Celem pracy jest analiza czynników motywujących, jakie mają wpływ na podejście do kształcenia podyplomowego przez pielęgniarski zatrudnione w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy, a także wskazanie możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Barbara Kozomaricz w artykule pt. „Opieka pielęgniarska nad przebywającym w domu dzieckiem z guzem mózgu w terminalnym stadium choroby” określa rolę pielęgniarki w opiece nad dzieckiem nieuleczalnie chorym, przebywającym w domu oraz ukazuje znaczenie całościowego podejścia, uwzględniającego fizyczne, emocjonalne, społeczne i duchowe aspekty pielęgnacji i opieki.
„Zastosowanie modelu pielęgniarstwa Dorothei Orem w pielęgnowaniu pacjentki z nowotworem złośliwym sutka” Bożeny Lindy zwraca uwagę na problemy zdrowotne, psychiczne, fizyczne i psychospołeczne pacjentki z nowotworem złośliwym sutka. Na podstawie wybranej literatury przedstawiono czynniki zwiększające ryzyko występowania raka piersi i opisano jego objawy. Uwagę zwrócono na możliwości diagnostyczne oraz metody leczenia. Podkreślono decydującą rolę zastosowania modelu pielęgniarstwa Dorothei Orem w opiece nad pacjentką, w szczególności na zastosowanie teorii samoopieki i deficytu samoopieki w systemie kompensacyjnym i wspierająco-uczącym.
Katarzyna Lisowska w artykule pt. „Wspominane doświadczenia z wychowania fizycznego absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i ich aktualne uczestnictwo w rekreacji ruchowej” mówi o systematycznym uczestnictwie w rekreacji ruchowej, które przez większość społeczeństwa jest niedoceniana – a przecież pozwala skutecznie kreować zdrowie, opóźniać proces starzenia się organizmu i efektywnie zagospodarowywać czas wolny.
W ostatnim artykule pt. „Kształcenie podyplomowe pielęgniarek na studiach pomostowych” Marioli Wozowczyk dokonano analizy wyników badania ankietowego przeprowadzonego wśród słuchaczy studiów pomostowych naszej Uczelni.