Kategoria:

Zeszyty Naukowe nr 9

W Wydawnictwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy ukazały „Zeszyty Naukowe nr 9”.

35,30 

W Wydawnictwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy ukazały „Zeszyty Naukowe nr 9”.
Publikacja składa się z ośmiu artykułów. W pierwszym pt. Rola Kościoła katolickiego w integrowaniu społeczeństwa dolnośląskiego w latach 1945 –1951 autorstwa Kazimiery Jaworskiej poruszone zostały konsekwencje zmiany granic państwa polskiego po II wojnie światowej, które spowodowały kilkuletni proces przesiedlania ludności. W trudnych powojennych warunkach procesy integracyjne następowały bardzo powoli i niewątpliwie duży wpływ na ich przebieg posiadało duchowieństwo katolickie. W artykule ukazano politykę państwa wobec Kościoła katolickiego w latach 1945 –1951 oraz problem organizacji polskiej administracji kościelnej na Dolnym Śląsku. Zaprezentowano także zaangażowanie duchowieństwa katolickiego w organizowanie życia polskiego na tym terenie.
W artykule Zbigniewa Kuśmierka pt. Działania przeciwpowodziowe w powiatach legnickim i jeleniogórskim w latach 2009 i 2010 zaprezentowane zostały podstawowe rodzaje zagrożeń występujące na obszarach tych powiatów – powodzie opadowe, roztopowe i powodzie zatorowe oraz działania przeciwpowodziowe podejmowane w tym zakresie.
Piotr Nadybski w artykule pt. Elektroniczna administracja w Polsce – ograniczenia i bariery porusza problem niedostatecznie rozwiniętej infrastruktury internetowej w Polsce. Istnieje bowiem bardzo wiele obszarów (głównie wiejskich i mniej zaludnionych), których mieszkańcy pozbawieni są taniego, szerokopasmowego dostępu do globalnej sieci. Kolejne poruszane w artykule zagadnienia to niska świadomość społeczna dotycząca elektronicznych usług administracji publicznej oraz niski poziom kompetencji kadry administracji publicznej oraz skomplikowane, niezrozumiałe i czasem niespójne procedury prawne.
Legitymacja procesowa do wniesienia skargi konstytucyjnej to przedmiot rozważań Izabeli Niedzińskiej. Autorka skupia się na ogólnych zagadnieniach związanych z podstawą procesową do wniesienia skargi konstytucyjnej przez osoby fizyczne oraz podmioty zbiorowe, w tym podmioty wywodzące swoją zdolność prawną od podmiotów prawa publicznego typu spółek Skarbu Państwa, jak również wskazuje przypadki braku zdolności skargowej poszczególnych grup podmiotów. Celem artykułu jest ukazanie, że skarga konstytucyjna jest kwalifikowanym, szczególnym środkiem prawnym pozwalającym jednostce na zwrócenie się w Polsce do Trybunału Konstytucyjnego o zweryfikowanie ostatecznych rozstrzygnięć władz publicznych, o ile rozstrzygnięcia te naruszają konstytucyjnie gwarantowane prawa lub wolności skarżącego. Autorka wskazuje na rolę, jaką w postępowaniu ze skargi konstytucyjnej spełnia adwokat i radca prawny, osoby uprawnione urzędowo do sporządzenia skargi konstytucyjnej.
Hermann Scheiring w artykule pt. Sommercamps als wirksame Maßnahme für Schüler mit Migrationshintergrund? Evaluationsstudie der Sommercamps 1 2010 Baden-Württemberg (tłum. Obóz letni skutecznym środkiem dla uczniów z tłem migracyjnym? Studia nad ewaluacją obozu letniego 2010 w Badenii-Wirtembergii) porusza tematykę związaną z obozami letnimi, które mają za zadanie przygotowanie ich uczestników do podjęcia nauki w szkole oraz zagwarantowanie im właściwego startu w nowym roku szkolnym. Skuteczność obozów letnich przejawia się na wielu obszarach. Dzięki udziałowi w nich po tygodniu intensywnej pracy wzrasta znacząco motywacja do nauki u ich uczestników. Wspomniana skuteczność dotyczy również rozwoju cech osobowościowych ich uczestników wpływających na efektywność nauki.
Paweł Serwatka w pracy pt. Potencjał zasadniczych systemów ratowniczych przedstawia potencjał głównych systemów ratowniczych odpowiedzialnych za ogólne bezpieczeństwo państwa. W dwóch rozdziałach opisał dwa współdziałające systemy: krajowy system ratowniczo-gaśniczy i Państwowe Ratownictwo Medyczne. Rozdział pierwszy zawiera opis krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, zasady jego organizacji i działania, pokazuje zadania systemu, definiuje kluczowe pojęcia, a przede wszystkim pokazuje jego potencjał z wyszczególnieniem sił i środków zawartych w systemie. Rozdział drugi charakteryzuje Państwowe Ratownictwo Medyczne, definiuje kluczowe pojęcia, określa specyfikę systemu. Określa również siły i środki wchodzące w skład systemu oraz najważniejsze zadania. Praca została oparta na aktach prawnych regulujących funkcjonowanie systemów i materiałach uzyskanych z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz Ministerstwa Zdrowia.
Czynniki stresogenne w pracy ratownika to tył pracy Piotra Sowizdraniuka. Pojęcie stresu od wielu już lat na stałe zagościło w języku zarówno potocznym, jak i naukowym. Oczywistym wydaje się to, że wykonywanie pracy ratownika, który spotyka ludzi w sytuacjach występującego nagle i często dynamicznie rozwijającego się zagrożenia dotyczącego życia, zdrowia lub mienia, może bezpośrednio wpływać na zdolność do podejmowania szybkich i trafnych decyzji oraz na jego życie osobiste. Autor wyselekcjonował i wyeksponował stresory oddziałujące na cały zespół lub zastęp ratowniczy w odniesieniu do poszczególnych faz akcji ratowniczej.
W ostatnim artykule Sebastian Wróblewski prezentuje Odbudowę zespołów staromiejskich – wybrane zagadnienia dotyczące współczesnych realizacji w Polsce. We współczesnej Polsce ponownie aktualny stał się problem odbudowy zespołów staromiejskich, zniszczonych podczas katastrofy ostatniej wojny lub w wyniku zaniedbań bądź celowej polityki władz poprzedniego ustroju. Zrealizowane formy rekonstrukcji lub modernistycznych zespołów staromiejskich, powstałe zarówno po pierwszej, jak i po drugiej wojnie światowej, stanowią przykłady zarówno pozytywnych, jak i negatywnych rozwiązań problemu odbudowy tak specyficznego krajobrazu kulturowego, jakimi są zespoły staromiejskie.