Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej. Wybrane zagadnienia

dr Jolanta Radkowska, dr Krzysztof Radkowski oraz dr Dariusz Sobotkiewicz

Głównym tematem prezentowanej publikacji jest proces przemian gospodarczych, społecznych i politycznych, a także konsekwencje rynkowe transformacji polskiej gospodarki oraz jej integracja z Unią Europejską. Zmiany te wpływają w coraz większym zakresie na funkcjonowanie wszystkich podmiotów rynku, w tym przedsiębiorstw. W rezultacie przedsiębiorstwa zmuszone są do ciągłego poprawiania efektywności działań poprzez poszukiwanie nowych celów i rozwiązań.

51,28 

dr Jolanta Radkowska, dr Krzysztof Radkowski oraz dr Dariusz Sobotkiewicz

Głównym tematem prezentowanej publikacji jest proces przemian gospodarczych, społecznych i politycznych, a także konsekwencje rynkowe transformacji polskiej gospodarki oraz jej integracja z Unią Europejską. Zmiany te wpływają w coraz większym zakresie na funkcjonowanie wszystkich podmiotów rynku, w tym przedsiębiorstw. W rezultacie przedsiębiorstwa zmuszone są do ciągłego poprawiania efektywności działań poprzez poszukiwanie nowych celów i rozwiązań.

Prezentowana praca jest studium opisowym wybranych problemów procesów zarządzania przedsiębiorstwem, występujących we współczesnej gospodarce rynkowej, będącym przede wszystkim efektem studiów literaturowych oraz odpowiedniej kompilacji treści licznych artykułów opublikowanych w ostatnich latach.

Walorem merytorycznym opracowania jest przedstawienie w sposób uporządkowany i przejrzysty wybranych obszarów zarządzania marketingowego w przedsiębiorstwie.

Rozdział I prezentuje najważniejsze problemy wiążące się z zastosowaniem marketingu w działalności przedsiębiorstw. Autorzy przedstawili tu pojęcie, istotę, zasady marketingu, ewolucję orientacji działalności przedsiębiorstw oraz proces segmentacji rynku i wyboru segmentu docelowego.

Rozdział II zaczyna się od przedstawienia i wyjaśnienia zagadnień terminologicznych i funkcji zarządzania. Następnie autorzy przedstawiają strategiczne planowanie marketingowe, a także identyfikują marketing jako funkcję przedsiębiorstwa lub filozofię jego działalności. W obu ujęciach spełnia on coraz istotniejszą rolę w procesach gospodarowania, zwłaszcza jeśli chodzi o rolę marketingu w procesach alokacji rynkowej zasobów przedsiębiorstwa oraz w procesach adaptacji rynkowej i rozwoju rynku docelowego. W rozdziale tym przedstawione zostały etapy procesu strategicznego planowania marketingowego, cele marketingowe, proces wyznaczania strategii marketingowej przedsiębiorstwa, rodzaje strategii, organizacja marketingu w przedsiębiorstwie oraz wdrażanie i kontrola marketingowa.

Rozdział III obejmuje problematykę badań marketingowych w zarządzania przedsiębiorstwem. Tę część publikacji rozpoczyna prezentacja rozwoju praktyki i teorii badań marketingowych na tle najważniejszych uwarunkowań. Występowanie określonych, zmiennych sytuacji rynkowych wymaga od zarządzających przedsiębiorstwem podejmowania różnych decyzji. Konieczne jest pozyskiwanie, gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie coraz większej liczby danych. Służy temu opisany w publikacji System Informacji Marketingowej, którego podstawową funkcją jest dostarczanie właściwej informacji na potrzeby zarządzania całością procesów marketingowych w przedsiębiorstwie. W kolejnych punktach przedstawiono szczegółowo i omówiono etapy procesu badania marketingowego, rozpoczynając od identyfikacji problemu badawczego, kończąc na opracowaniu raportu z badań.

Ostatni rozdział prezentuje problematykę jakości w zarządzaniu marketingowym przedsiębiorstw. Autorzy identyfikują tu istotę jakości, wielowymiarowość tej kategorii, podkreślając słusznie odmienny sposób postrzegania jakości przez producenta i konsumenta. Następnie w sposób kompleksowy i wnikliwy przedstawiają koncepcje i modele zarządzania jakością z podkreśleniem ich różnic, a także czynników determinujących dalszy rozwój.