Kategoria:

Determinanty rozwoju regionalnego

pod red. Magdaleny Dąbrowskiej i Renaty Gniteckiej,

Legnica 2012,
s. 174,
ISBN 978-83-61389-65-1

Rozwój regionalny to obecnie obszar aktywności zarówno gospodarczej czy społecznej, jak i kulturowej, w którym można dostrzec w ciągu ostatnich lat wiele zmian. Dotyczą one z jednej strony założeń politycznych państwa, z drugiej zaś tak popularnej i propagowanej koncepcji zrównoważonego rozwoju. Monografia Determinanty rozwoju regionalnego – stan obecny i kierunki zmian zawiera 13 artykułów zebranych w trzech częściach.

67,20 

pod red. Magdaleny Dąbrowskiej i Renaty Gniteckiej

Rozwój regionalny to obecnie obszar aktywności zarówno gospodarczej czy społecznej, jak i kulturowej, w którym można dostrzec w ciągu ostatnich lat wiele zmian. Dotyczą one z jednej strony założeń politycznych państwa, z drugiej zaś tak popularnej i propagowanej koncepcji zrównoważonego rozwoju. W niniejszej monografii problematyka rozwoju regionalnego została przedstawiona w odniesieniu do koncepcji ekonomicznych, społecznych i kulturowych. Owa triada ( gospodarka–człowiek–kultura) umożliwia uzyskanie spojrzenia innego od poglądów prezentowanych w literaturze przedmiotu do tej pory. Monografia Determinanty rozwoju regionalnego – stan obecny i kierunki zmian zawiera 13 artykułów zebranych w trzech częściach.

Pierwsza część monografii zatytułowana Strukturalne przemiany regionu obejmuje cztery artykuły. B. Wnukowska w artykule Zmiany strukturalne sektora elektroenergetyki na Dolnym Śląsku w lapidarny sposób prezentuje ten dolnośląski sektor w świetle tendencji ogólnopolskich. Autorka podejmuje próbę sporządzenia bilansu energetycznego opisywanego regionu w odniesieniu do zmian zachodzących w sektorze energetycznym w Polsce. W artykule Legnica i węgiel. Refleksje socjologiczne E. Wojtaś i J. Wojtaś dokonują analizy związków zachodzących między eksploatacją złóż węgla brunatnego na obszarze subregionu legnickiego a rozwojem Dolnego Śląska w aspekcie społeczno-ekonomicznym. T. Chłopecki w artykule Perspektywy rozwoju gospodarczego i kulturalnego gminy Zgorzelec z uwzględnieniem współpracy przygranicznej miast Zgorzelec i Görlitz w latach 2009−2012 prezentuje szerokie spektrum form współpracy przygranicznej pomiędzy Polską i Niemcami. Autor podejmuje próbę wskazania faktorów integrujących i dezintegrujących współpracę pomiędzy tymi miastami zarówno na płaszczyźnie gospodarczej, społecznej, jak i kulturowej. Ostatni artykuł zamieszczony w tej części monografii autorstwa D. Sobotkiewicza nosi tytuł Lokalne oddziały międzynarodowych koncernów na przykładzie polkowickiej spółki Sitech. Autor dokonał przedstawienia etapów rozwoju firmy funkcjonującej w warunkach specjalnych stref ekonomicznych w Polsce z uwzględnieniem ekspansji spółki macierzystej. Jest to bardzo interesujące studium przypadku.

Druga część monografii zatytułowana Kapitał ludzki i jego miejsce w rozwoju regionalnym obejmuje pięć artykułów. Tę część monografii otwiera artykuł M. W. Kopertyńskiej Rozwój kompetencji pracowników szansą rozwoju organizacji gospodarczych. W artykule przedstawiono wyniki badań własnych autorki prowadzonych w różnorodnych pod względem wielkości a także formy własności podmiotach gospodarczych Dolnego Śląska.

W kolejnym artykule autorstwa N. Bednarz Wpływ edukacji na kształtowanie kapitału ludzkiego w regionie – przykład Dolnego Śląska przedstawiono wybrane procesy zachodzące w systemie edukacji w Polsce (ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska), poczynając od poziomu przedszkolnego, a kończąc na poziomie licealnym. J. Budka w artykule Zarządzanie zasobami ludzkimi i uwarunkowania jego skutecznego stosowania w przedsiębiorstwie dokonuje syntetycznej prezentacji wewnętrznych i zewnętrznych czynników wpływających na efektywną realizację funkcji personalnej w przedsiębiorstwach. P. Siudak i B. Wątorek w artykule Stan systemu kształcenia zawodowego w opinii przedsiębiorców Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przedstawiają wyniki badań dotyczących między innymi wskazania zawodów uznawanych za deficytowe czy określenia kompetencji absolwentów szkół o profilach zawodowych. Drugą część monografii wieńczy artykuł autorstwa P. Tworkowskiego i J. Zakrzewskiej Otwarte imprezy sportowe jako przedmiot działalności organizacji samorządowych oraz ich znaczenie dla rozwoju i integracji społeczności lokalnych. W artykule autorzy przedstawiają prawne oraz logistyczne aspekty organizacji imprez sportowych (ze szczególnym uwzględnieniem regionu głogowskiego), a także wskazują na praktyczne możliwości implementacji trendu, jakim jest społeczeństwo obywatelskie.

Ostatnia część monografii Turystyka kulturowa jako element atrakcyjności regionu obejmuje cztery artykuły. K. R. Mazurski w artykule Architektura ewangelicka w przestrzeni turystycznej Dolnego Śląska prezentuje genezę oraz stan obecny architektury sakralnej, która stanowi dziedzictwo ewangelickich mieszkańców Dolnego Śląska. J. Szczepankiewicz-Battek i M. J. Battek w artykule Czy wielokulturowość może stać się atrakcją turystyczną regionu legnickiego? w sposób bardzo dogłębny wskazują główne możliwości wykorzystania wielokulturowości w rozwoju turystyki w regionie legnickim. W artykule Geoturystyka szansą dla gospodarki regionalnej ziemi legnickiej M. J. Battek i J. Szczepankiewicz-Battek podejmują próbę wskazania sposobów wykorzystania oraz promocji walorów turystycznych, jakimi są obiekty związane z geologią i geomorfologią. Artykułem zamykającym monografię jest praca D. Wędziny pod tytułem Atrakcyjność kulturowa Dolnego Śląska determinantą rozwoju turystyki w regionie – szanse i zagrożenia. Autor dokonuje diagnozy trendów i tendencji występujących na rynku turystycznym. Dokonuje analizy atrakcyjności turystycznej Polski i Dolnego Śląska, a także wskazuje na szanse i zagrożenia mogące pojawić się w przyszłości dla turystyki na terenie Dolnego Śląska.

Legnica 2012,
s. 174,
ISBN 978-83-61389-65-1