Kategoria:

Zeszyty Naukowe nr 13(4)/2014

W Wydawnictwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy ukazały Zeszyty Naukowe nr 13(4)/2014.

29,70 

W Wydawnictwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy ukazały Zeszyty Naukowe nr 13(4)/2014.
Zbiór otwiera artykuł Heleny Babiuch pt. Zakres praw rodziców do wychowywania dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami. Celem opracowania jest analiza zakresu praw rodziców wynikająca z wykonywania władzy rodzicielskiej, ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania autonomii dorastającego dziecka oraz wskazanie zalecanych zasad kształtowania właściwych relacji pozwalających na bezkolizyjne stosowanie praw zarówno rodziców jak i dzieci poddanych władzy rodzicielskiej.
Celem artykułu Doroty Domińskiej-Werbel pt. Pierwotna ocena poznawcza a strategie radzenia sobie młodzieży gimnazjalnej w trudnych sytuacjach społecznych jest określenie zależności pomiędzy oceną poznawczą a wyborem strategii obronnych (agresja, unik) i strategii zadaniowej stosowanych przez młodzież w trudnych sytuacjach społecznych. W badaniach posłużono się własnym (autorskim) kwestionariuszem do badania radzenia sobie młodzieży w trudnych sytuacjach społecznych (KNO) oraz kwestionariuszami: Kwestionariuszem Oceny Stresu (KOS) autorstwa K. Wrześniewskiego, A. Jakubowskiej-Winieckiej i D. Włodarczyk. Badania empiryczne prowadzone były w szkołach gimnazjalnych województwa dolnośląskiego. Objęły 300 gimnazjalistów (150 chłopców, 150 dziewczyn) w wieku 13-15 lat. W świetle przeprowadzonych badań stwierdzono, że ocena poznawcza, w kategoriach wyzwania, krzywdy/straty i zagrożenia determinuje stosowanie obronnych (agresja/unik) i zadaniowych sposobów reagowania młodzieży w sytuacjach społecznie trudnych.
Yuri Karandashev w artykule pt. Struktura wieku późnego dzieciństwa prezentuje strukturę wieku późnego dzieciństwa, która została przedstawiona układem wiodących funkcji tworzących okresy rozwoju. Podany materiał opiera się na opracowanej przez autora koncepcji rozwoju w ontogenezie.
W artykule pt. Wybrane elementy zarządzania bezpieczeństwem ruchu lotniczego w Rejonie Informacji Powietrznej Warszawa autorstwa Daniela Kucharka przedstawiono problematykę zarządzania bezpieczeństwem ruchu lotniczego, które jest jednym z najważniejszych przedsięwzięć umożliwiających sprawną organizację przewozów powietrznych osób i ładunków. Do podstawowych zadań z tym związanych, należy przede wszystkim zapewnienie bezpiecznej żeglugi statków powietrznych. Umożliwia ono maksymalizację wykorzystania dostępnej przestrzeni powietrznej poprzez dynamiczny podział czasu, a także segregację przestrzeni powietrznej pomiędzy różne kategorie użytkowników. Zarządzanie bezpieczeństwem ruchu lotniczego jest realizowane przez odpowiednio przygotowane do tego instytucje, wyposażone w wyspecjalizowane sprzęt oraz wysokokwalifikowanych pracowników.
Daniel Kucharek w artykule pt. Zasady pomiaru bezpieczeństwa działalności
Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, koncentruje się na kwestii zarządzania ruchem lotniczym w polskiej przestrzeni powietrznej. Wykonując nałożone na nią obowiązki w tym zakresie, kieruje się przede wszystkim zasadą dotyczącą stwarzania jak najbardziej bezpiecznych warunków przepływu ruchu lotniczego. Świadczenie usług nawigacji trasowej oraz nawigacji terminalowej skierowane jest głównie na zapobieganie zdarzeniom, mogącym przyczyniać się do powstawania kolizji statków powietrznych. W sytuacji ich zaistnienia PAŻP uczestniczy także w działaniach mających zapewnić jak najszybszą pomoc poszkodowanym w wypadkach lotniczych. Wyznacznikiem efektywności działania PAŻP w stałym podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa ruchu lotniczego jest liczba zdarzeń zgłaszanych corocznie do Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.
Numer zamyka artykuł Angeliki Szamne pt. Problem typów rozwoju psychosocjalnego w okresie przejścia od dzieciństwa do dorosłości. W artykule są przeanalizowane wyniki empirycznej operacjonalizacji teoretycznego modelu psychosocjalnego rozwoju w okresie przejścia od dzieciństwa do dorosłości. Pokazano, że indywidualistyczna zmienność kontinuum osoby-subiektu determinuje typizację komponentów psychiki i załatwienie pewnego typu (sposobu) rozwoju w okresie doroślenia. Źródła zmienności rozwoju polegają na współzależności osoby i subiektu jak różnych poziomów i właściwości organizacji psychicznej. Wyznaczają oni indywidualistyczne wzory procesów genezy subjektu (autorstwo życia), personogeneza ( subiektywność socjalna), socjogeneza (adaptacja socjalna).